Nettkurs for allmennleger

Utdanningsseksjonen i Legeforeningen tilbyr et stort utvalg av nettkurs. Her presenteres noen kurs som er aktuelle for allmennleger.

Doping blant ungdom

Nettkurset "Doping blant ungdom"  er et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Kurset varer i tre timer, og omfatter både videosnutter, hørespill, tekstsider og interaktive oppgaver. Man følger blant annet den fiktive fastlegen Ellen Olsen i møte med pasienter, og underveis skal deltakeren hjelpe henne med både utredning og behandling. Temaene spenner fra anamnese og virkning av AAS (anabole-androgene steroider), til bivirkninger, klinisk undersøkelse, blodprøverekvirering, andre dopingmidler, behandling og lovverk. Kurset gir tre poeng i 6 spesialiteten Allmennmedisin. Publisert 15.11.16.

 Barn som pårørende

 

 

 

Kurset Barn som pårørende er godkjent med 1 valgfri kurstime i allmennlegenes etterutdanning. Kurset skal også inngå i det nye obligatoriske grunnkurs B for allmennleger i spesialisering. 

Kurset viser hvordan fastlegen kan hjelpe barn i familier som er rammet av sykdom eller rusproblemer. Hvilke utfordringer, behov og rettigheter har barn som pårørende? Kurset eksemplifiserer hvordan fastlegen kan kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging, hvilke råd som kan gis og hvordan bidra til å gjennomføre aktuelle tiltak for barn som pårørende. Kurset gir også kunnskap om relevante lovbestemmelser og en rekke praktiske tips

Tekstforfattere:

Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver i Barns Beste

Frøydis Gullbrå, fastlege og forsker ved Uni Research Helse og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen.

Redaksjonskomité:

Eivind Thorsen, Fagrådgiver i BarnsBeste

Bente Prytz Mjølstad, fastlege, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis, ph.d., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin
Finn Høivik, Fastlege

Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens 

 

Kurset er godkjent med 6 timer i etter- og videreutdanningen. Antibiotikaresistensen i Norge, Europa og resten av verden er økende. For å snu utviklingen må antibiotikaforskrivingen begrenses i størst mulig grad, og allmennlegenes forskrivingspraksis har avgjørende betydning ettersom 85% av all human antibiotika skrives ut av fastleger og legevakter. Modul 1 i kurset omhandler antibiotikabruk og resistensutvikling generelt, mens modul 2-6 tar for seg de fem viktigste luftveisinfeksjonene enkeltvis. Kurset er kasuistikkbasert og deltakerne vil lære om utredning, diagnostisering og anbefalt behandling ved de ulike infeksjonene.

Informasjonssikkerhet på legekontor - Normen  

 

Kurset er godkjent med 2 timer i videre- og etterutdanningen. Kurset hjelper leger og medarbeidere til å etterleve regler om informasjonssikkerhet. Det guider ansvarlig lege gjennom utfylling av Mal for internkontroll (alternativt TrinnVis), og opplærer medarbeidere i gode rutiner.

Allmennlegen og barnevernet

 

"Allmennlegen og barnevernet" er et to-timers nettkurs godkjent i etterutdanningen. Kurset inngår også i det obligatoriske nye grunnkurs B i videreutdanningen.

Kurset skal gjøre fastlegen bedre i stand til å utrede og avdekke omsorgssvikt, handle på basis av bekymring og samarbeide med barneverntjenesten.

Utfylling av dødsattester

Legeforeningen har fornyet nettkurset om hvordan legeerklæringer om dødsfall, også kaldt dødsattester, skal fylles ut. Kurset gir 3 valgfrie kurspoeng.

Erfaringer viser at den grunnleggende forståelsen for hvordan attesten skal fylles ut og hvorfor, ofte mangler. Legeerklæringene om dødsfall er den viktigste informasjonskilden for Dødsårsaksregisteret. Det er derfor svært viktig at meldingen blir utfylt så korrekt som mulig. Kurset er kasuistikkbasert og består av fire moduler som tar for seg selve dødsattesten, melding til politiet, melding av medisinske forhold og obduksjon.

   
  Ved spørsmål om nettkurs, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Gå til nettkursportalen:

Som medlem

Ikke-medlem


Du kan også kontakte oss pr. e-post, nettkurs@legeforeningen.no