Nyheter

search

Periode

 • År: Måned:

250 sider. Side 1 av 13

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - Lettere å rekruttere leger som er fra distriktet

- Det er erfaringen vår. God tilrettelegging og et godt faglig tilbud gjør at mange av de som er hos oss ønsker å bli fastleger, sier fastlege og leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassells. Kommuneoverlege Jon Helge Dale i Flora kommune har rekruttert leger til kommunen i snart 40 år. Han er ikke i tvil, tilknytning til lokalområdet er av stor betydning.

Faggruppe bekymret over innføring av generisk bytte av inhalatorer som inneholder formoterol/budesonid og salmeterol/flutikason

NFAs faggruppe for astma og KOLS har sendt ett høringsinnspill til SLV som uttaler stor bekymring for dette og hvor vi legger frem den faglige dokumentasjon som ligger til grunn for vår motstand. 

NFAs årsmøte og leders tale

Les leders tale fra NFAs årsmøte 2018 i Tønsberg her.

Våruka Tønsberg 23.-27.4 : Presentasjoner fra kurs

Forelesninger som ønskes publisert, finnes her.

Derfor er jeg lege - Godt arbeidsmiljø gir god pasientbehandling

Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.

Geilokurset 12.-16.3.18

AF og NFA har arrangert Geilokurset i mars: I år med emnekurs i kardiologi og ettermiddagskurs med tema mestring.

Presentasjoner fra kurset finnes her.

 

Hvem fortjener Løvetannprisen 2018?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tønsberg (23.-27. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

Allmennmedisinsk våruke 2018

Nå kan man melde seg på Allmennmedisinsk våruke fra 23. april - 27. april i Tønsberg.

Her blir det arrangert:

 • Grunnkurs A del 2
 • Grunnkurs D
 • Emnekurs i MUPS
 • Emnekurs i Praktiske ferdigheter i allmennpraksis
 • Ledelseskurs del 1
 • Kurs i Helsepolitikk
 • Kurs i Normaltariffen

Det blir også et variert og spennende sosialt program.

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2018 med søknadsfrist 15. mars.

Stipend fra AFU høst 2018

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Undersøkelse om fastlegers tidsbruk

NFA oppfordrer alle fastleger til å besvare undersøkelsen om fastlegers tidsbruk. Fastleger som ikke har mottatt invitasjon til å delta i undersøkelsen, må henvende seg til Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) v/ tone.morken@uni.no. Nklm vil sende ut en lenke med undersøkelsen til de fastlegene som ikke har fått invitasjon, i bolker. Derfor vil det kunne ta inntil 2 døgn fra henvendelse er mottatt, til invitasjonen ligger i fastlegens avtalte innboks for e-post.  

Fastlegene kan begynne på undersøkelsen hvilken ukedag de vil, men er de først påbegynt må det registreres 7 dager fortløpende. Undersøkelsen avsluttes 22. januar.

Nyttårsbrev fra leder Petter Brelin

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin skriver nyttårsbrev til medlemmene om arbeidet for å styrke fastlegeordningen og allmennmedisinen.

 • Vi må rydde i fastlegenes oppgaveportefølje
 • Vi trenger mer kunnskap om hva som fyller fastlegenes arbeidstid, og oppfordrer til å delta i Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som lanseres nå
 • NFA støtter primærhelseteam-piloten, som har potensiale til å gi bedre tjenester til pasienter med størst behov for medisinske tjenester
 • NFA har tatt initiativ for å få etablert et nasjonalt opplegg for videokonsultasjon, med pasienter og samarbeidspartnere 

Dansk debatt om rapportering av data fra allmennpraksis

DSAMs leder Anders Beich beskrev i høst vår danske søsterorganisasjons holdning til å avgi ikke anonymiserte pasientdata til sentrale registre. Utgangspunktet er myndighetenes planer om innføring av en  National Patient Index. Diskusjonen  er ganske aktuell her i Norge hvor vi nå er i ferd med å få et Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).  

Tilleggskontingent for NFAs medlemmer

NFAs årsmøte 2017 vedtok å ilegge medlemmene en tilleggskontingent på kr 500 for 2018. Vedtaket om tilleggskontingent gjelder både for obligatoriske medlemmer i NFA og for assosierte medlemmer.

Gjør kloke valg - Legeforeningen ønsker innspill

Legeforeningen har siden desember 2016 arbeidet med en norsk versjon av Choosing Wisely Campaign, et bredt internasjonalt initiativ mot overdiagnostikk og overbehandling. Siden NFA i lengre tid har engasjert seg i overdiagnostikk og behandling, og i 2016 publiserte sitt policydokument, var det naturlig å være blant de første fagmedisinske foreningene til å involvere seg i kampanjen. Vi vil nå gjerne ha innspill i dette arbeidet. 

Oppdatering om HPV vaksine

Medlemsinfo 30.10 med nyhetsartikkel fra Allmennpraktikerbiblioteket  inneholdt unøyaktighet med hensyn til hvilken vaksine som tilbys gratis. Det er den tovalente vaksinen Cervarix med beskyttelse mot virustypene 16 og 18 som er finansiert i innhentingsprogrammet og i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne beskytter ikke mot  kjønnsvorter.

Derfor er jeg lege - Tillitsverv gir overskudd og energi

Nå er jeg gjenvalgt som leder i Hedmark legeforening for to nye år. Engasjementet i foreningen gir overskudd og energi. Jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, fordi jeg har fått engasjert meg på andre måter, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.

Nidarosprisen 2017 ble tildelt Gisle Roksund

NFA's leder fra opprettelsen i 2007 til 2011, Gisle Roksund, fikk Nidarosprisen for sin innsats for faget under årets kongress. Vi sakser omtalen fra Dagens Medisin med kommentar til bildet.
NFA gratulerer!

Heder til forskere under Nidaroskongressen

Allmennmedisinsk forskningsfonds reisestipend i 2017 ble tildelt Henrik Vogt  (til ve.) for presentasjonen:  "Systemmedisin (P4-medisin): Et upålitelig løfte om helhet og revolusjon i preventiv medisin".  
AFUs forskningspris (Allmennmedisinsk forskningsutvalg i NFA)  i 2017 ble tildelt Anders Svensson (til hø.) for presentasjonen ”Pasienter med store og sammensatte behov – er oppfølgingsteam løsningen?”
Se bedømmelseskomiteens innstilling  
NFA gratulerer!

Kursfoiler fra Nord-Norgekurset 2017-fysikalsk medisin

For 26 gang arrangerte AF og NFA kurs på Hurtigruten 5-10. oktober. Presentasjoner fra kurset finnes her

Neste års kurs starter 27.10. Se bildesamling under. 

250 sider. Side 1 av 13

search

Spesialiteter