Oppdatering om HPV vaksine

Medlemsinfo 30.10 med nyhetsartikkel fra Allmennpraktikerbiblioteket  inneholdt unøyaktighet med hensyn til hvilken vaksine som tilbys gratis. Det er den tovalente vaksinen Cervarix med beskyttelse mot virustypene 16 og 18 som er finansiert i innhentingsprogrammet og i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne beskytter ikke mot  kjønnsvorter.

Forskningen rundt HPV vaksiner er intens og indikasjoner utvides. I 2016 ble gratistilbudet med Cervarix utvidet til å gjelde kvinner født fra 1991 og senere. Tilbudet er organisert som et to-årig program, hvor siste vaksinedose må være satt før 1.juli 2019. (2) Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år ; for kvinner over 15 år  gis  tre doser for å sikre god beskyttelse.  

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å  tilby gutter i 7. klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.(1)

 Oversikt over hvor kvinner født 1991 eller senere kan få HPV-vaksinen gratis finnes på www.fhi.n/hpv

 Vaksinene er i stadig utvikling. Gardasil skal fases ut til fordel for Gardasil 9 som er en nivalentvaksine. Indikasjonen i felleskatalogen er aktiv immunisering av personer ≥9 år mot følgende HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmor, vulva, vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.(3)  

 Men HPV-vaksine virker kun forebyggende og kan ikke kurere en pågående HPV-infeksjon, (4) selv om studier fra andre land der man har vaksinert eldre aldersgrupper, viser en nedgang i forekomsten av alvorlige forstadier til kreft. (4)

Tre HPV-vaksiner på markedet

Det finnes tre HPV-vaksiner med markedsføringstillatelse i Norge, Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Cervarix (GlaxoSmithKline) inneholder antigen mot HPV-type 16 og 18 som hyppigst kan føre til utvikling av livmorhalskreft.  I tillegg har vaksinen vist betydelig beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Uavhengig av HPV-type er det dokumentert 93 prosent beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft hos kvinner som ikke var smittet med HPV ved vaksinasjonstidspunktet. (3)

Gardasil (MSD) beskytter mot de kreftfremkallende HPV-typene 16 og 18, og de to vanligste HPV-typene som gir kjønnsvorter.(4)

 

Gardasil skal fases ut til fordel for Gardasil 9 som er en videreutvikling av Gardasil.

For Gardasil 9 er det for høyrisiko HPV genotype 31, 33, 45, 52 og 58, vist mer enn 90 % beskyttelse mot vedvarende infeksjon.(5) Det er også dokumen­tert effekt mot sykdom relatert til disse genotypene basert på samlet analyse av flere endepunkt (forstadier til flere ulike HPV-assosierte kreftformer og kreft), hovedsakelig CIN 1/2/3. Studiene er gjort blant kvinner i alderen 16–26 år som ikke var smittet av disse HPV-typene før vaksinasjon. For HPV 16 og 18 er det gjort studier som viser at antistoffre­sponsen for disse to genotypene etter vaksinasjon med Gardasil 9 er sammenliknbar med den som er vist etter vaksinasjon med Gardasil. Dermed antas samme effekt mot HPV 16- og 18- assosiert sykdom av de to vaksinene.

 

Ingen økt risiko for kronisk utmattelsessyndrom etter HPV-vaksinasjon

Jenter som har fått én eller flere doser HPV-vaksine, har ikke større risiko for å utvikle kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) enn jenter som ikke har fått vaksinen. Det viser en stor studie som ble publisert i juni 2017 fra Folkehelseinstituttet. Studien viser også at CFS/ME i Norge har økt blant ungdom i perioden 2009-2014 hos begge kjønn. Dataene for denne delen av studien er hentet fra mer enn 800 000 barn og unge i alderen 10-17 år. Om lag to tredeler (67 %) av de som får diagnosen er jenter. Økningen er imidlertid lik hos begge kjønn, selv om diagnosen forekommer oftere hos jenter. Årsak til økningen er ukjent. (6)

 

 

Referanser:

  1. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gutter-far-tilbud-om-gratis-hpv-vaksine/id2552726/
  2. https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/
  3. Cervarix: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf
  4. Gardasil: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000703/WC500021142.pdf
  5. Gardasil 9: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003852/WC500189111.pdf
  6. Feiring B et al: Vaccine 2017 Jul 24; 35 (33): 4203-4212: HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norwayhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17308083

 

Mer om emnene