Nyttårsbrev fra leder Petter Brelin

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin skriver nyttårsbrev til medlemmene om arbeidet for å styrke fastlegeordningen og allmennmedisinen.

  • Vi må rydde i fastlegenes oppgaveportefølje
  • Vi trenger mer kunnskap om hva som fyller fastlegenes arbeidstid, og oppfordrer til å delta i Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som lanseres nå
  • NFA støtter primærhelseteam-piloten, som har potensiale til å gi bedre tjenester til pasienter med størst behov for medisinske tjenester
  • NFA har tatt initiativ for å få etablert et nasjonalt opplegg for videokonsultasjon, med pasienter og samarbeidspartnere 

Kjære kolleger.

Jeg håper du og dine har hatt en fin julefeiring, at du har benyttet feriedagene godt og møter det nye året uthvilt og klar for nye oppgaver.

2017 er blitt historie.

2018 ligger klart til å bli historie, en historie som vi skal være med å forme. 2018 blir spennende for oss alle. 2017 var mange måter et vendepunkt for oss som kollegium.

Norsk allmennmedisin står fortsatt støtt, vi leverer fortsatt gode helsetjenester til hele befolkningen og alt tyder på at tilgjengelighet, kompetanse og kvalitet fortsatt er veldig god. Men, det har lenge vært tydelig at tilførselen av stadig nye oppgaver har satt fastlegekontorene på strekk. 2017 ble året da vi måtte si i fra grensen er overskredet. Vi kan ikke få til mer uten å få mer ressurser og bedre kontroll med arbeidsoppgavene. Jeg mener at fastlegekontorene kneler under vekten av sin egen suksess. Vi har vist omverdenen at vi kan ta oss av pasienter på en trygg måte, vi har vist at vi er tilgjengelige og villige til å strekke oss langt for å tilegne oss kompetanse for å kunne håndtere nye oppgaver. Det har gitt oss et ras av nye oppgaver fra sykehus, spesialister, fylkeslege, skoler og andre. Vi er ikke lenger bare leger, vi er i ferd med å bli samfunnets vaktmestre som skal håndtere alt fra sykdom til skolefravær og sosiale problemer.  

NFA skal, som faglig premissleverandør, utfordre og forbedre fastlegene samtidig som vi skal sørge for at arbeidsforholdene og kravene er rimelige slik at vi kan håndtere arbeidssituasjonen. Det er en krevende øvelse. Vi har derfor tatt initiativer for å rydde i oppgaveporteføljen. Vi har opprettet en faggruppe i samhandling, både faggruppen og styret oppfordrer til at det dannes samarbeidsorganer mellom legene på et lokalsykehus og de fastlegene som bruker sykehuset slik at man kan bli enige om hvem som gjør hva og hvordan nye oppgaver skal håndteres. For å få aksept for denne tenkningen i sykehusene, har vi tatt kontakt med RHFene og ønsker en dialog om nasjonale grep for å gi en mer forutsigbar arbeidshverdag for fastlegene. Vi har også sendt brev til de største private helseaktørene for å understreke at vi ikke skal gjøre sekretæroppgaver for dem eller følge opp behandling som ikke er behandling som ville vært prioritert i det offentlige helsevesenet.

Det er gledelig at vi har fått en betydelig interesse fra både medier, politikere og byråkrater for de problemer vi står i. Mange er interessert i å beskytte fastlegeordningen og ønsker å legge til rette for at ordningen styrkes. Jeg ser det som et godt tegn at departementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjøre en undersøkelse som skal kartlegge fastlegers tidsbruk. Resultatet av kartleggingen kan få stor betydning for hvordan myndighetene griper fatt i utfordringene i fastlegeordningen. Representative, kvalitetssikrede tall, som bekrefter fastlegenes arbeidshverdag, vil kunne styrke Legeforeningens arbeid med å bedre rammevilkårene og fastlegeordningen som helhet.

Undersøkelsen sendes ut til alle landets fastleger 4. januar og er innrettet slik at fastlegene fører inn sin egen arbeidstid i løpet av en arbeidsuke. Undersøkelsen er anonymisert og vil ifølge Helsedirektoratet ta mellom to til åtte minutter å besvare daglig. Dataene vil kun bli brukt til tidsstudien. Ingen enkeltleger, legekontor eller kommuner skal identifiseres.

Jeg er klar over at dette kommer i tillegg til en allerede hektisk arbeidshverdag. Det er like fullt viktig at dere som mottar henvendelsen besvarer undersøkelsen.

Mer informasjon om undersøkelsen finnes her: https://uniresearch.co1.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_6Wi9jFA370zVE1v

NFA har hatt et meget godt år. På Våruka i Tromsø ble det valgt et veldig kompetent styre som umiddelbart kom inn i en  god og fruktbar arbeidsform. Styrets medlemmer har skrevet kronikker, deltatt i det offentlige ordskifte og bidratt i mange prosesser som handler om forbedring og videreutvikling av fastlegetjenesten. Det er morsomt å være styreleder for så mange flinke folk.

Mye av det vi arbeider med handler om å forsøke å legge til rette for at fastleger skal kunne gjøre en bedre jobb for sine pasienter. Det er grunnen til at vi har støttet forsøket med primærhelseteam. Jeg er spent på hvordan dette forsøket forløper og håper at det vil vise seg at det å ansette en sykepleier på fastlegekontorene vil kunne gi en styrking og en mulighet til å gjøre mer for pasientene, særlig de som har størst medisinske behov og som trenger at fastlegen samarbeider tett med andre aktører.

NFA skal være pådrivere i fagutviklingen. Vi har nå tatt initiativ til å lage nasjonal ordning for videokonsultasjon. Vi tror at videokonsultasjon kan være et nyttig tilbud i en del situasjoner og vil legge til rette for at de fastleger som ønsker å ta det i bruk. Dette fordrer at vi får en god, nasjonal teknisk løsning og at vi får skikkelig finansiering av dette nye tilbudet.

2017 var også året der vi så en utvikling av nye primærlegetjenester. Vi har sett oppvekst av legetilbud som kun tilbyr videokonsultasjoner, tilbud med nettkonsultasjoner og tilbud fra nye legevaktliknende klinikker. Ingen av de nye tilbudene er i nærheten av å kunne tilby langvarig oppfølging av komplekse tilstander slik som fastleger er forpliktet til. Jeg er redd for at vi er i ferd med å se fragmentering, sentralisering og kommersialisering også av allmennlegetjenestene på samme måte som vi har sett i spesialisthelsetjenesten. Vi i NFA vil gjøre vårt for å motarbeide en slik utvikling. NFA skal arbeide for en robust, godt integrert, tilgjengelig og kompetent allmennlegetjeneste. Ikke for vår egen skyld, men for pasientene våre.

Styrker vi fastlegeordningen, styrker vi folkehelsen og sikrer velferdsstaten.

Godt nytt år!

Petter Brelin

Mer om emnene