Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

EQuiP sommerskole 2014

Elisabeth Stura deltok i EQuiP sommerskole 2014. Her er hennes rapportSenter for allmennmedisinsk kvalitet - oppdatering juli 2013

SAK prosjektet ble drevet 2010-2012 som en forberedelse for etablering av et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet, i samarbeid med myndighetene og aktuelle interesseorganisasjoner. Det har foreløpig ikke lykkes å etablere dette samarbeidet. Legeforeningens sentralstyret vedtok i mai 2013 å utrede bruk av midlene i Kvalitets- og pasientsikkerhetsfondet som er avsatt til primærhelsetjenesten, til å etablere og starte opp senteret.

Rapport om erfaringer med forbedringsarbeid i allmennpraksis

Senter for allmennmedisinsk kvalitet - prosjektet gjennomførte i 2012 et forsøk med veiledede læringsnettverk over hele landet.Leger og medarbeidere fra 25 kontorer deltok. Rapporten foreligger nå, og konkluderer med at et senter som kan støtte kvalitetsarbeidet i allmennmedisin, bør opprettes. Rapporten kan hentes her.

Audit - sykmeldinger

Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid har laget en lysbildeserie med veiledning i hvordan en kan bruke NAVs sykmeldingsstatistikk fra egen praksis til læring. Materialet egner seg særlig for bruk i kollegagrupper. Les videre her.

Utsending av kasuistikker til sykehjemsleger

NOKLUS har tidligere utarbeidet kasuistikker som har belyst viktige og hyppige laboratorierelaterte problemstillinger i allmennpraksis. Det er nå startet et tilsvarende arbeid rettet mot sykehjemsleger. Hensikten er å diskutere viktige problemstillinger knyttet opp til laboratorievirksomhet på sykehjem.

Gode erfaringer med bruk av kvalitetsindikatorer for allmennmedisin

I et pilotprosjekt i Grenland har legekontor brukt kvalitetsindikatorer som utgangspunkt til å forbedre egen praksis. Resultatene er svært positive viser et notat fra Kunnskapssenteret som oppsummerer prosjektet. (01.02.2012)

NOKLUS - praksisrapporter

NOKLUS tilbyr nå, i samarbeid med SAK  to rapporter basert på praksisdata klare for bruk i utdanningsgrupper/ smågrupper i allmennmedisin. Det er utviklet programvare for Vision, WinMed2, System X og Infodoc.

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten til Janecke Thesen

Janecke Thesen, Osterøy,  fikk under landsstyremøtet i Legeforeningen 26.5.11 tildelt foreningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten for sin leder- og pådriverrolle i arbeidet for kvalitet i pasientsikkerhet i allmennmedisin gjennom mange år. Janecke Thesen leder bl.a.  SAK - prosjektet, KUP, og NFAs referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid. Vi gratulerer!

8 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter