Faggrupper

Referansegruppene står sentralt i NFAs faglige aktiviteter. En referansegruppe arbeider med et felt innenfor allmennmedisinen.
Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd mm. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller ha et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt. Retningslinjer og budsjettrammer for gruppenes drift vedtas av årsmøtet. 

Leder: Geir Sjaastad

Tone Dorthe Sletten (mail) leder referansegruppen for barns helse, og Kari Løvendahl Mogstad (mail) er medlem.

NFAs referansegruppe for EPJ ble etablert vinteren 2010. Leder er Susanne Prøsch.

Gruppas formål er å fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Nyopprettet referansegruppe november 2013 - se egen nyhetssak her:

Leder er Torgeir Gilje Lid (torgeir.gilje.lid@eiganes.nhn.no

 

Gruppens navn: Faggruppe mot overdiagnostikk
Gruppen ble opprettet i januar 2015.

Leder for gruppen er Geir Dunseth. 

 Leder: Harald Elvsåshagen - elvsaash@online.no

Gruppen er lagt ned pr 1.1.17. Oppgavene ligger etter dette til Senter for kvalitet i legekontor (skilnet.no)

Retningslinjer for referansegruppene

Mer om emnene