Referat fra NFDVs generalforsamling i Bergen 21.4.2017

Referat fra NFDVs generalforsamling fredag 21. april 2017 kl. 08:30

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

Sakspapirer var utsendt på forhånd. Følgende saker ble behandlet:

 1. Valg av møteleder

Ingeborg Bachmann ble valgt som møteleder. Svein Helland og Turid Thune ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til generalforsamlingen ble godkjent. 

3. Årsmelding fra styret 2016-17

Petter Gjersvik presenterte styrets årsmelding, som deretter ble godkjent. 

4. Rapporter fra komiteer og utvalg

Katarina Zak Stangeland, Eidi Christensen og Ragnar Faye presenterte årsrapportene fra hhv. kurskomiteen, forskningsutvalget og kvalitetsutvalget.   

5. Rapport fra spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer

Bjarte Steinkjer presenterte årsrapporten fra spesialitetskomiteen. Deretter ble prinsipper og arbeid med ny spesialistutdannelse presentert, der spesialitetskomiteen er aktivt involvert. Det tilkom flere innspill fra salen, bl.a. ønske om økt fokus på kirurgi, forberedelse til arbeid i privat praksis, potensielle konsekvenser for utdanningsinstitusjonene og potensialet for økt utdanningstid i avtalepraksis.

6. Rapport fra UEMS/EBDV

Turid Thune, som er påtroppende medlem i UEMS, presenterte årsrapporten fra UEMS, seksjon for dermatologi og venerologi (EBDV).

7. Rapport fra EADV

I Claus Lützow-Holms fravær presenterte Petter Gjersvik årsrapporten fra EADV. Petter anmodet alle medlemmer om å vurdere å påta seg styreverv i EADV. 

8. Regnskap for 2016

Xiaotong Li presenterte regnskapet for 2016.  Ikke-budsjetterte momsutgifter i forbindelse med høstmøtet og Nordisk kongress medførte et større underskudd enn budsjettert. 

9. Fastsettelse av godtgjørelse for leder og styremedlemmer

Xiaotong Li presenterte styrets forslag om å øke leders honorar til kr. 20 000 per år. Forslaget ble vedtatt. 

10. Forslag til budsjett for 2018

Xiaotong Li presenterte styrets forslag til budsjett, som ble vedtatt. 

11. Forslag fra styret om nye vedtekter

Petter Gjersvik presenterte styrets forslag til nye vedtekter for NFDV og gikk punktvis gjennom de viktigste endringer. Forslaget til nye vedtekter ble vedtatt. 

12. Valg for perioden 2017-19

Gro Mørk presenterte valgkomiteens innstilling til valg for perioden 2017-19, som ble vedtatt:

Styret:

 • Petter Gjersvik, Oslo (leder)
 • Jan Cezary Sitek, Oslo
 • Katarina Z. Stangeland, Stavanger (ny)
 • Thor Henry Andersen, Ålesund (ny)
 • Bjørnar H. Moen, Bergen (ny)
 • 1. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø
 • 2. vara: Ragnhild Telnes, Trondheim

Kurskomiteen:

 • Alexandros Stefou, Halden (leder)
 • Brita Pukstad, Trondheim
 • Kristian Enerstvedt, Bergen
 • Bjørn Kvammen, Tromsø (ny)
 • Inger Marie Skoie, Stavanger (ny)
 • Eva Tønsberg, Oslo (ny)

Forskningsutvalget:

 • Eidi Christensen, Trondheim (leder)
 • Eva M. Rehbinder, Oslo
 • Lene Frøyen Sandvik, Bergen (ny)
 • Adel Olasz, Tromsø (ny)

Kvalitetsutvalget:

 • Ragnar Faye, Bærum (leder)
 • Ellen Slevolden, Oslo
 • Kristine Åsheim, Bergen (ny)

Nettredaktør:

 • Flora Balieva, Stavanger

Valgkomité:

 • Ellen Bjørge, Trondheim (leder)
 • Rita Grude Ladstein, Bergen (ny)
 • Kristine Bø, Oslo (ny)

13. Godkjenning av ny revisor

Xiaotong Li presenterte styrets vedtak om tilsetting av ny revisor etter anbefaling fra NFDVs regnskapsfører.  Vedtaket ble godkjent.

14. Faste LIS-stillinger og spredning av spesialister – innlegg ved Petter Gjersvik og Christer Mjåset, leder i YLF

Petter Gjersvik innledet om innføringen av faste LIS-stillinger ved sykehusene og potensielle konsekvenser for spesialistutdanningen og spredningen av hudleger i Norge.

Christer Mjåset presenterte sine og Legeforeningens vurderinger av hudfagets utfordringer etter innføringen av faste LIS-stillinger. Han uttrykte forståelse for situasjonens potensielle alvorlighet og orienterte om etablering av et ”Hud-team” som skal utarbeide et policy-dokument for mulige løsninger og strategier. Han understreket viktigheten av godt samarbeid mellom fagmiljøene og Legeforeningen sentralt. Innføring av ny spesialistutdanning gir muligheter.

Deretter ble saken diskutert med flere innlegg fra medlemmer. Styret skal arbeide videre med saken.

Petter Gjersvik takket Christer Mjåset for hans deltakelse på generalforsamlingen og Ingeborg Bachmann for dyktig møteledelse.

Møtet ble hevet kl. 12:00.

Referat ved Jan C. Sitek