Utlysning av Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

Novartis-stipend: Stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning

Novartis-stipendet ble opprettet i 2014 av Novartis Norge AS for å fremme formidlingen av kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer i Norge.

Stipendet kan søkes av medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) til prosjekter og presentasjoner som formidler kunnskap og forskning om hud- og veneriske sykdommer. Formidlingen kan være rettet til pasienter, pårørende og allmennhet, men også til beslutningstakere, hudleger og andre leger.

Mottagere av stipendet må være ansatt i helseforetak/universitet.

Stipendet kan også brukes som støtte til hospitering/forskningsopphold i utlandet, men ikke som støtte til kongressdeltagelse (inklusive reising).

Stipendet er på til sammen kr 60 000 og kan tildeles én søker eller deles mellom 2-3 søkere.

Søknad sendes til styret i NFDV v/Petter Gjersvik på petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 10. oktober 2017.

Stipendmottaker(e) utpekes av et stipendstyre med tre medlemmer oppnevnt av styret i NFDV. Tildelingen vil skje på foreningens høstmøte i november 2017.

 Novartis Norge AS • PB.  4284 Nydalen • 0401 Oslo

Tlf: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 69 • www.novartis.no       

NO1702598357