Lover

Lover for NFMB gjeldende fra 01.01.2007

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk biokjemi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 1/1-07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten medisinsk biokjemi.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 17/11-06 Godkjent av sentralstyret 22/3-07.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk forening for medisinsk biokjemi. Initialene NFMB kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver
I samsvar med formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er Norsk forening for medisinsk biokjemis formål og oppgaver:

(1) Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinsk, faglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

 (2) Norsk forening for medisinsk biokjemi skal ha følgende hovedoppgaver:

     1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til utvikling i faget.

     2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i medisinsk biokjemi.

     3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, forskning.

     4. Arbeid med hovedsaklig det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene.

     5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.

De medisinsk faglige og vitenskapelige oppgaver ivaretas i samarbeid med Norsk selskap for medisinsk biokjemi.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer leger som har tilhørighet til foreningens fagområde og er medlemmer i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er spesialister i medisinsk biokjemi har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret.

Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

 § 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er:
    Årsmøtet
    Styret
    Valgkomité
    Kurskomité

 § 7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

 Årsmøtet skal behandle
- styrets beretning
- revidert regnskap
- kontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer
- budsjett
- vedtektsendringer
- valg av: Styre, revisor, valgkomité og kurskomité

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av november

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller av valgt dirigent dersom årsmøtet bestemmer dette.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.


§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen

§ 9 Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Det velges 1 varamedlem.
Styrets funksjonsperiode er 2 år, gjeldende fra valgdato og inntil årsmøtet to år senere. Det er adgang til gjenvalg.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

§ 10 Valgkomité, kurskomité og revisorer

Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer.
Valgkomitéen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.
Valgkomitéen forbereder valg av styre m/varamedlemmer, kurskomite og revisorer. Disse følger styrets funksjonsperiode. Valgkomitéens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.

 § 11 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 4 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 30 dager før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.