ESC Berlin 24-26 mai 2017

ESO (European Stroke organisation) sin kongress European Stroke Organisation Conference (ESOC) har langt på vei tatt over for European Stroke Conference som den førende kongressen innen europeisk slagmedisin. Det var således en kongress med fallende besøkstall og lite samarbeid med legemiddelindustrien vi besøkte i Berlin de siste dagene i mai måned. Håkon Ihle-Hansen og Guri Hagberg refererer. 

Programmet var teaching orientert, og ingen store studier ble presentert. Det var likevel mye nyttig å ta med seg hjem, her følger noen highlights;

Intraarteriell behandling:

Det ble viet mye tid til intraarteriell behandling, der vi fikk presentert trender, tanker og ulike organiseringsmodeller fra land som USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Til tross for at disse landene har en annen geo – og demografi enn Norge, med kortere vei til nærmeste intervensjonssenter, var det en klar skepsis til å «bypasse» primærsykehusene. Innspillene fremstår som veldig relevant å ta med seg i forbindelse reorganiseringsprosessen vi står overfor i Norge for å sikre alle optimal behandling.

Hvorfor skepsisen til å «bypasse»:

Erfaring fra disse sentrene er at trombolyse også har veldig god effekt ved sentrale tromber hvis man kommer tidlig til. Tidlig trombolyse er alfa og omega, slik at lengre reisevei kan komme uheldig ut, også hos de med sentral okklusjon.

Prehospital seleksjon er og forblir utfordrende. Det var klar konsensus om at man ved dagens kliniske skåringsverktøy alene ikke vil klare å gjøre god nok prehospital selektering av pasienter som vil kunne profitere på trombektomi. Forhåpentligvis vil man om noen år ha biomarkører og kanskje prehospital radiologi tilgjengelig som kan løse denne utfordringen. I påvente av dette må man opprettholde dagens gode og opparbeidede praksis.

Vi har i dag kun evidens på at intraarteriell nehandling er effektiv ved forutgående trombolyse.

I enkelte regioner har man også forsøkt modellen at «intervensjonistene» drar ut til lokalsykehusene, da det er raskere å flytte personell enn pasienter. Denne praksisen er vi også kjent med i Nord-Norge når det kommer til andre problemstillinger.

Viktigst av alt er tidlig diagnose og tidlig start av trombolyse.

 


Radiologi:

Det er fremdeles CT som er gullstandarden i akuttdiagnostikken i Sentral- og Mellom-Europa.  Det eksisterer mange spennende muligheter som vil kunne gi bedre diagnostisk presisjon og behandlingsmuligheter med dagens CT maskiner mange steder i Norge.

Flerfase CT: Ved angio tar man opp flere bildeserier. Man får da oversikt over kollateral status, slik at man i større grad kan anslå hvem som har en penumbra sone (hvem som vil profitere på trombolyse). Kan da også samtidig besvare spørsmål om ev sinusvene trombose

CT perfusjon: Kan differensiere mellom reversibel og irreversibel iskemi

e-ASPECTS, software tilgjengelig for automatisert tolkning av CT-bilder og vurdering av penumbra før evt trombolyse

Hodepine ved hjerneslag:

Hodepine er hyppigst ved affeksjon av bakre sirkulasjonsgebet (spesielt ved affeksjon av a. basilaris). Hodepinen kan både komme gradvis og hyperakutt.  Sen debut etter hjerneslaget representerer ofte ødemutvikling

Migrene:   

Økt slagrisiko (både for blødning og infarkt), men bare hvis man har aura

Relativ risiko (RR) på 2 til sammenlikning med jevnaldrende uten migrene

Migrene med Aura + P-piller (kombinasjonspreparat): RR 7

Migrene med Aura + Røyk: RR 9

Forhåndsregler/profylakse: Migrene med aura: Røykestopp!! og ikke p-piller med østrogen-progestogenkombinasjoner

Etiologi: Sannsynligvis endotel dysfunksjon

 

Hodepine og relativt fravær av fokalnevrologiske symptomer:

Husk på: Posterior reversibelt encefalopati syndrom PRES

Assosiert med immunmodulerende medikamenter, autoimmune lidelser, nyresvikt, graviditet, akutt eller subakutt oppstått hypertensjon

Klinikk: Hodepine (50%), kvalme, konfusjon (50-80%), synsforstyrrelser (33%), kramper (ofte ukompliserte generaliserte anfall som ikke nødvendigvis forverrer prognosen) (60-75%)

Diagnose: MR: Occipitale hyperintense lesjoner i hvit substans på FLAIR og T2 sekvenser (subkortikalt vasogent ødem).

Forløp: Går av seg selv. Viktig med blodtrykkskontroll

Svimmelhet og insult: 

I akuttfasen kan HINTS være bedre enn radiologiske undersøkelser.

Hints test batteri er en rask og god metode for å skille mellom sentral og perifer årsak til vertigo:

 

Sentral årsak

Perifer årsak

Hodeimpuls test

-

+

Horisontal nystagmus som skifter retning med blikkretning

+

-

Skew deviation

(alternerende cover test)

+

-