Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2016 utdele legatporsjoner på tilsammen kr. 150.000.

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2016 utdele legatporsjoner på tilsammen kr. 150.000, 

Legatets formål lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes til forskning av Parkinsons sykdom".

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til utarbeides og gjennomføres ved norsk nevrologisk klinikk og /eller

universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større forskningsprosjekter. Støtte over flere år kan være aktuelt.

Krav til søknad:

Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle forskningsprosjektet.
Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder.

Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder annehusbyn@hotmail.com innen 1. oktober 2016.

Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av november måned 2016.

Mer om emnene