Høring Læringsmål i spesialiteten Ortopedisk kirurgi

Helsedirektoratet har i henhold til ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for å beslutte læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til forskriften som ble publisert 09.12.16 og trer i kraft 01.03.17. 

Spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har i samarbeid med Norsk ortopedisk forening lagt ned en stor innsats for å sikre gode læringsmål. Etter endt utdanning skal en spesialist i ortopedisk kirurgi kunne løse overordnede legeoppgaver ved en generell og gjennomsnittlig norsk ortopedisk avdeling og inneha overordnet vaktkompetanse.

Les og se hva fremtiden bringer! 

Høringsfrist er satt til 01.04.17. 

Læringsmål for del 3 i spesialiteten ortopedisk kirurgi

 

Ortopedisk kirurgi er et stort og meget variert fagfelt. Spesialiseringen skal gi fremtidige spesialister solid basis for atraumatisk bløtvevsbehandling, håndtering av benvev og artroskopiske teknikker.  

Faget omfatter håndtering av skader og lidelser i muskel/skjelettapparatet. Mer spesifikt innebærer dette forebygging, diagnostikk, konservativ og operativ behandling og etterbehandling, samt mestring av komplikasjoner. Det omfatter kvalitetssikring innenfor samme område, både for enkeltpasienter og ved etablering av standarder lokalt, regionalt eller nasjonalt. Faget innebærer fagutvikling og forskning, utdanning av spesialister og kontinuerlig etterutdanning av ferdige spesialister. Det omfatter også feltene holdninger, profesjonalitet og etikk, samt forebygging og bedømmelse av følgetilstander etter ortopediske skader og sykdommer, og samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper.

Etter endt utdanning skal spesialisten kunne løse overordnede legeoppgaver ved en generell og gjennomsnittlig norsk ortopedisk avdeling og inneha overordnet vaktkompetanse.

En nyutdannet spesialist er ikke forventet å kunne ivareta generell kirurgiske oppgaver eller høyspesialiserte ortopediske prosedyrer på universitetsnivå. Slike oppgaver kan med fordel legges inn i de ulike avdelingers etterutdanning ut fra ulik funksjonsfordeling, og etter avdelingenes egen virksomhetsprofil.

De fleste ortopeder vil arbeide med diagnostikk og behandling i spesialisthelsetjenesten ved offentlige sykehus. Noen vil arbeide ved private institusjoner, som praktiserende spesialister eller innenfor trygde- og forsikringsmedisin. Andre vil primært drive forskning, forebyggende virksomhet eller ha funksjoner hvor ortopedisk spesialitet er nødvendig eller ønskelig.

Avhengig av lokale forhold, vil den ortopediske kirurg ha arbeidsmessig grensesnitt mot en rekke andre spesialiteter. De vanligste vil være radiologi, anestesi, andre kirurgiske spesialiteter, ulike indremedisinske spesialiteter, samt revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og nevrokirurgi. Ortopeder vil også ha relasjon til fagfelter som idrettsmedisin og trygde- og forsikringsmedisin.

Legene skal ved fullført utdanning i del 3 mestre basal kirurgisk teknikk, ha generell diagnostisk kunnskap, kunnskap om de vanligste generelle komplikasjoner etter operativ ortopedisk behandling, og om etterbehandling.

 

 

Anbefalte obligatoriske kurs

 • Nasjonalt basiskurs i frakturbehanding
 • Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling
 • Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin
 • Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi
 • Nasjonalt kurs i fotkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler
 • Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi
 • Nasjonalt kurs i barneortopedi inkl barnetraumatologi og tumorkirurgi.
 • Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi.
 • Nasjonalt kurs i ryggkirurgi og nevrotrauma
 • Nasjonalt kurs i avansert bruddbehandling
 • Advanced trauma life support (ATLS)

 

 

Basiskompetanse

 

Læringsmål 

Forslag til obligatoriske læringsaktiviteter

Forslag til metode for kompetansevurdering 

Læringsmål 1

Kunne aseptisk prosedyre, prinsipper for vask og steril oppdekning, prinsipper for leiring og bandasjeringsteknikk ved ulike ortopediske inngrep.

Klinisk arbeid under supervisjon og veiledning

 

Observasjon og vurdering

Læringsmål 2

Selvstendig kunne behandle akutte og kirurgiske sår inkludert debridement, vevsbehandling, suturteknikk og bruk av forebyggende antibiotika.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Bestått kursprøve

 

Læringsmål 3

Selvstendig kunne bestille relevant og ressurseffektiv bildediagnostikk og kjenne til risiko og kontraindikasjoner ved ulike billeddiagnostiske modaliteter.

Klinisk arbeid

Nasjonale kurs

Evalueringskollegium

 

 

Læringsmål 4

Selvstendig kunne redegjøre for hyppigste postoperative komplikasjoner og iverksette utredning og behandling

 • infeksjon i sår
 • dyp venetrombose
 • blødning/sepsis/nerveskader.

Klinisk arbeid

Nasjonalt kurs

 

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Læringsmål 5

Selvstendig kunne bestille nødvendig preoperativ utredning med henblikk på kirurgi og anestesi .

Klinisk arbeid

Nasjonalt kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Læringsmål 6

Selvstendig kunne gjennomføre nødvendig smertebehandling av ortopediske pasienter.

Klinisk arbeid

Nasjonalt kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

 

 

Spesifikk kompetanse

Læringsmål 

Forslag til obligatoriske læringsaktiviteter

Forslag til metode for kompetansevurdering 

Læringsmål 7

Beherske diagnostikk og behandling av skadde pasienter.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert opersjonsliste

Delmål 7.1

Selvstendig kunne motta og innlede primær behandling av multitraumepasient, redegjøre for primær og sekundær gjennomgang.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

 

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 7.2

Selvstendig kunne foreta diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling eventuelt med reponering og primærstabilisering for alle ortopediske brudd.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 7.3

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle hyppigst forekommende distorsjoner, ligamentskader, luksasjoner, muskel- og senelesjoner  

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 7.4

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjoner for og kunne utføre relevant osteosyntese ved de alminneligste forekommende brudd i over- og underekstremiteter.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 7.5

Selvstendig kunne diagnostisere kar- og nervelesjoner ved alvorlige ekstremitetsskader, samt kunne diagnostisere, og behandle akutt kompartmentssyndrom.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 7.6

Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanligst forekommende pseudartroser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 7.7

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å utføre konservativ behandling av minimum 75 brudd, evt med reposisjon, inkludert kunnskap om og ferdighet i gipsbehandling.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Operasjonsliste

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

 

Delmål 7.8

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å være hovedoperatør ved behandling av 10 seneskader.

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

 

Delmål 7.9

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å være hovedoperatør ved 80 osteosynteser i øvre femur, inkl. Hemiproteser. 

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

 

Delmål 7.10

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å være hovedoperatør ved 50 øvrige osteosynteser i underekstremiteter herav sperrenagling minimum 10. 

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

 

 

Delmål 7.11

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å være hovedoperatør ved 50 osteosynteser i overekstremiteter. 

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

 

 

Læringsmål 8

Beherske diagnostikk og behandling av tilstander i columna.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert opersjonsliste

Delmål 8.1

Selvstendig kunne redegjøre for diagnostikk og behandling av stabile og ustabile columnafrakturer og iverksette initialbehandling.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 8.2

Selvstendig kunne diagnostisere og redegjøre for indikasjoner for behandling av skoliose og andre ryggdeformiteter.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 8.3

Ha god kunnskap om og redegjøre for behandling av degenerative lidelser i lumbalcolumna.

Selvstendig kunne utrede og diagnostisere akutt nervekompresjon og tverrsnittslesjon samt viderehenvise til relevant avdeling.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 8.4

Ha god kunnskap om diagnostikk og redegjøre for indikasjoner for konservativ og operativ behandling av infeksiøse rygglidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 8.5

Ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av pasienter med thorakolumbale rotkompresjonssyndromer, herunder spinal stenose og skiveprolaps.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 8.6

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom aktivt å assistere / operere ved 15 rygginngrep. Inkludert instrumentert / ikke instrumentert spondylodese med eller uten dekompresjon (fjerning av fiksasjonsmateriale fra rygg er ikke tellende inngrep.). 

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 9

Beherske diagnostikk og behandling av hoftelidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 9.1

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjon for totalprotese i hofte ved primær artrose og kjenne til prinsipper for konservativ behandling av degenerative hoftelidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 9.2

Ha kjennskap til årsaker til sekundær artrose inkludert sekvele etter proksimale femurfrakturer, og følgetilstander av ulike hoftesykdommer hos barn.

Klinisk arbeid

 

Observasjon og vurdering

Delmål 9.3

Selvstendig kunne diagnostisere og redegjøre for tidlige og sene komplikasjoner etter primærprotese i hofte.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 9.4

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjoner for revisjon av hofteproteser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 9.5

Ha kjennskap til behandling av de vanligste ekstraartikulære tilstander omkring hofte.  

 

 

Delmål 9.6

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom aktivt å planlegge og assistere ved 15 totalproteser i hofte og operere 15 totalproteser i hofte under supervisjon.

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 10

Beherske diagnostikk og behandling av knelidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

 

Delmål 10.1

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjon for primær kneprotese samt kjenne til prinsipper for konservativ behandling av degenerative knelidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 10.2

Selvstendig kunne diagnostisere og redegjøre for tidlige og sene komplikasjoner etter primær kneprotese.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 10.3

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjon for revisjon av kneprotese.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 10.4

Ha kjennskap til behandling av de vanligste ekstraartikulære tilstander omkring kne.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 10.5

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom aktivt å assistere ved / operere 15 totalproteser i kne under supervisjon.

Operasjonsliste

Attestasjon operasjonsliste

 

Læringsmål 11

Beherske diagnostikk og behandling av tilknyttet artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert opersjonsliste

Delmål 11.1

Selvstendig kunne diagnostisere, forebygge og behandle vanlige overbelastningsskader i bevegelsesapparatet:

 • fremre knesmerter
 • Mb Schlatter
 • tendinopatier.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 11.2

Selvstendig kunne stille indikasjon for og selvstendig utføre diagnostisk artroskopi/skylling av kneledd.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 11.3

Selvstendig kunne diagnostisere akutt og kronisk instabilitet i kne, kjenne til initial behandling og kjenne indikasjoner for stabiliserende kirurgi.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 11.4

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle akutte kneskader herunder hemarthros og låst kne.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 11.5

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter ved å gjennomføre 30 kneskopier som hovedoperatør:

 • fjerne corpus librum
 • behandling av menisklesjoner
 • gjenkjenne bruskforandringer.

Operasjonsliste

 

Attestert operasjonsliste

Delmål 11.6

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom aktivt å assistere/operere 10 kneskopier med inngrep utover meniskreseksjon.

Operasjonsliste

 

 

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 12

Beherske diagnostikk og behandling av sykdom og skade i skulder.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 12.1

Selvstendig kunne diagnostisere kroniske skulderplager, herunder avgrensning mot nakke- og thoraxpatologi.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 12.2

Selvstendig kunne diagnostisere og initiere behandling ved

 • impingement i skulder
 • adhesjonskapsulitt.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 12.3

Kjenne til diagnostikk og behandling ved

 • cuffrupturer
 • SLAP (superior labrum anterior posterior) og bicepspatologi
 • AC (akromio klavikular) leddsartrose
 • artrose i skulder og kjenne til indikasjoner for protese 
 • kronisk instabilitet i skulder og AC-ledd. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 12.4

Selvstendig kunne diagnostisere og initiere behandling ved akutte skulderskader

 • skulderluksasjoner
 • akutte cuffrupturer
 • akutte AC-luksasjoner.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 12.5

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å utføre 20 skulderskopier (kan være som ledd i et større inngrep, for eksempel inngrep i punktet under).

Operasjonsliste

 

Attestert operasjonsliste

Delmål 12.6

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom aktivt å assistere/operere 10 skulderskopier med inngrep ut over akromionreseksjon.

Operasjonsliste

 

 

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 13

Beherske diagnostikk og behandling av infeksjoner.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 13.1

Selvstendig kunne foreta akutt behandling av ortopediske infeksjoner i bløtdeler, seneskjeder, ben og ledd, herunder den diabetiske fot.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

 

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 13.2

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle infeksjoner i proteseledd.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 13.3

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å operere 10 dype infeksjoner.

Operasjonsliste

 

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 14

Beherske diagnostikk knyttet til tumores, herunder:

 • ha kjennskap til de maligne ben- og bløtdelssvulster som forekommer, kjenne til tidlige symptomer ved svulstsykdom, hvordan symptomene utredes og hvilke henvisningsrutiner som gjelder
 • ha basal kunnskap om behandlingsmetoder og sentraliseringsrutiner
 • kjenne til de vanligste differensialdiagnoser og ha basal kunnskap om behandling av de vanligste benigne ben- og bløtdelssvulster
 • kjenne til prinsippene for håndtering av patologiske brudd.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Læringsmål 15

Beherske diagnostikk og behandling av tilstander i fot.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 15.1

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste deformiteter og degenerative tilstander i foten (hallux valgus, hammertær, hallux rigidus, metatarsalgi, artroser, plattfot og hulfot).

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 15.2

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjon for bruk av ortoser og såler ved feilstillinger og deformiteter.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 15.3

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å operere 30 fot/ankelkirurgiske inngrep (fjerning av osteosyntesemateriale og operasjon for vanlige ankelfrakturer teller ikke i denne gruppen). 

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 16

Beherske diagnostikk og behandling av forhold knyttet til amputasjoner.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 16.1

Selvstendig kunne stille indikasjon for de vanligste amputasjoner av underekstremitet samt ha kjennskap til prinsippene for protesetilpassing.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 16.2

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å utføre minimum 5 amputasjoner på underekstremiteten (crus, kneeksartikulasjon og femur er tellende, ikke amputasjoner distalt for ankelen).

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 17

Beherske diagnostikk og behandling av tilstander i barneortopedi.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 17.1

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligst forekommende barnefrakturer og luksasjoner. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.2

Selvstendig kunne diagnostisere og foreta den akutte behandling av osteomyelitt samt septisk og aseptisk artritt hos barn.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 17.3

Kunne fatte mistanke om og undersøke barn der man mistenker barnemishandling.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.4

Selvstendig kunne redegjøre for, diagnostisere og undersøke pasienter med anisomeli.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.5

Selvstendig kunne diagnostisere og undersøke tidlig og senoppdaget hofteleddsdysplasi og redegjøre for behandlingsprinsippene for disse. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.6

Selvstendig kunne diagnostisere og redergjøre for behandlingen av morbus Calvé-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.7

Selvstendig kunne diagnostisere og undersøke obstetriske ekstremitetsskader samt de hyppigste medfødte over- og underekstremitetsmisdannelser herunder fotdeformitetet, samt ha kunnskap om behandlingen av disse. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.8

Selvstendig kunne redegjøre for indikasjon for ortopedisk behandling av pasienter med cerebrale pareser og andre neuromuskulære lidelser.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 17.9

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom å utføre 10 barneortopediske inngrep herunder operativ behandling av barnefrakturer/ epifysiolyse av caput femoris (fjerning av osteosyntesemateriale teller ikke).  

Operasjonsliste

Attestasjon operasjonsliste

Læringsmål 18

Beherske diagnostikk og behandling av tilstander i hånd.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Attestert operasjonsliste

Delmål 18.1

Kunne redegjøre for indikasjon og selvstendig kunne utføre vanlige elektive håndkirurgiske inngrep inkludert dorsale håndleddsganglier, de Quervain, karpaltunnel- og cubitaltunnel syndrom, triggerfinger.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 18.2

Kjenne til indikasjon for og behandling av elektive håndkirurgiske tilstander som for eksempel nevromproblematikk, scafoidpseudartroser, håndleddsmerter, kroniske instabiliteter, Dupuytrens kontraktur. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 18.3

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle akutte ekstensorsene skader.  

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

Delmål 18.4

Selvstendig kunne diagnostisere og primær behandle akutte fleksorseneskader og akutte nerveskader. 

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 18.5

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle den store håndskaden inkludert traumatiske amputasjoner i hånden og redegjøre for prinsipper for henvisning til replantasjonssenter.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Delmål 18.6

Ha god kunnskap om ergoterapeutiske behandlingsprinsipper og metoder.

Obligatorisk kurs

Godkjent kurs

 

Delmål 18.7

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom selvstendig å utføre 20 elektive og 10 akutte håndoperasjoner (inkludert seneskader).

Operasjonsliste

Attestert operasjonsliste

Læringsmål 19

Beherske diagnostikk og behandling av de vanligste tilstander i albue:

 • epikondylitt
 • instabiliteter
 • corpus librum.

Klinisk arbeid

Obligatorisk kurs

Evalueringskollegium

Godkjent kurs

 

Læringsmål 20

Beherske diagnostikk av tilstander i revmakirurgi. 

Kunne beskrive indikasjon for og prinsippene for kirurgisk behandling av reumatiske leddlidelser.

Obligatorisk kurs

 

Godkjent kurs

 

Fordypning

Læringsmål 

Forslag til obligatoriske læringsaktiviteter

Forslag til metode for kompetansevurdering 

Læringsmål 21

Ha spesialkompetanse innen et fagområde.

Alle delmål i læringsmål 21 skal være oppfylt for ETT av følgende områder:

 • traumatologi
 • kneprotesekirurgi
 • hofteprotesekirurgi
 • artroskopisk kirurgi
 • kreftortopedi
 • fot- og ankelkirurgi
 • håndkirurgi
 • revmakirurgi
 • barneortopedi
 • ryggkirurgi. 

Klinisk arbeid

Evalueringskollegium

Attestasjon seksjonsoverlege eller avdelingsoverlege ved spesialavdeling

Delmål 21.1

Selvstendig kunne operere de vanligste tilstander innen fagområdet (jf. vedlegg "Spesialkompetanse").

Klinisk arbeid

Evalueringskollegium

Delmål 21.2

Ha kompetanse til å drive opplæring innenfor de vanligste tilstander innen fagområdet.

Klinisk arbeid

Attestasjon seksjonsoverlege eller avdelingsoverlege ved spesialavdeling

Delmål 21.3

Ha ervervet praktisk erfaring og kirurgiske ferdigheter gjennom minimum 6 md tjeneste ved avdeling med høyspesialisert kompetanse innen det valgte fagområdet.

Klinisk arbeid

Attestasjon seksjonsoverlege eller avdelingsoverlege ved spesialavdeling

Delmål 21.4

Ha svært god kunnskap om og basale ferdigheter i revisjonskirurgi innen det valgte fagområdet.

Klinisk arbeid

Attestasjon seksjonsoverlege eller avdelingsoverlege ved spesialavdeling

 

 

 

Akademisk kompetanse

 

Læringsmål

Forslag til obligatoriske læringsaktiviteter

 

Forslag til metode for kompetansevurdering

Læringsmål 22

Ha god kunnskap om medisinsk forskning og selvstendig kunne anvende og formidle kunnskapen i konkrete situasjoner.

Klinisk tjeneste ved avdeling med forskningskompetanse og -aktivitet innen spesialiteten

Internundervisning

Observasjon og vurdering

Evalueringskollegium

Delmål 22.1

Ha kunnskap om hvordan innhente informasjon fra oppdaterte nasjonale og internasjonale guidelines og ha forståelse for hvordan dette anvendes i behandlingen av ortopediske pasienter.

Selvstudium, deltagelse på nasjonale og/eller internasjonale fagmøter

Observasjon og vurdering

Delmål 22.2

Ha svært god kunnskap om hvordan utføre artikkelsøk og selvstendig presentere oppdatert kunnskap og relevant ortopedisk forskning for kolleger, for faglig oppdatering og medvirkning til utvikling av fagmiljø 

Ha ervervet praktisk erfaring gjennom

 1. å fremlegge et vitenskapelig arbeid på nasjonal eller internasjonal kongress ELLER
 2. dokumentert medforfatterskap på en vitenskapelig artikkel som er publisert i et fagfelletidsskrift og indeksert i MEDLINE.

Vitenskapelig arbeid

(Veiledet av en av enhetens overleger med PhD eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse)

ENTEN

 1. bekreftelse fra kongress

ELLER

 1. MEDLINE index nummer

Delmål 22.3

Kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av ortopediske vitenskapelige artikler.

Ha forståelse for vitenskapsteori, forskningsmetodikk og –etikk.

Delta i undervisning ledet av overlege med Ph.D eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse.

Observasjon og vurdering

Delmål 22.4

Kunne videreformidle ortopedisk kunnskap.

Delta i de undervisningsplikter avdelingen har overfor studenter, leger og andre faggrupper på alle nivåer.

 


 

Vedlegg

 

Vedlegg 1 av 2

Prosedyreliste/loggbok

 

Prosedyre

Minimum

Brudd, evt. med reposisjon, inkludert gipsbehandling

75

Seneskader

10        (hovedoperatør)

Osteosynteser i øvre femur, inkl. hemiproteser

80

Osteosynteser i underekstremiteter

50        (herav minimum 10 sperrenaglinger)

Osteosynteser i overekstremiteter

50

Rygginngrep

inkludert instrumentert / ikke instrumentert spondylodese med eller uten dekompresjon

15        (operere selvstendig eller aktivt assistere)

(fjerning av fiksasjonsmateriale fra rygg er ikke tellende inngrep)

Totalproteser i hofte, planlegge samt assistere under inngrepet

15

Totalproteser i hofte, operere under supervisjon

15

Totalproteser i kne

15        (assistere ved eller operere under supervisjon)

Kneskopier (fjerne corpus librum, menisklesjoner)

30        (hovedoperatør)

Kneskopier, med inngrep utover meniskreseksjon

10        (aktivt assistere eller operere)

Skulderskopier (kan være som ledd i et større inngrep, for eksempel inngrep i punktet under).

20

Skulderskopier, med inngrep ut over akromionreseksjon

10        (aktivt assistere eller operere)

Dype infeksjoner

10

Fot/ankelkirurgiske inngrep

30        (fjerning av osteosyntesemateriale og operasjon for
            vanlige ankelfrakturer teller ikke i denne gruppen)

Amputasjoner på underekstremiteten  

 

5          (crus, kneeksartikulasjon og femur er tellende, ikke
            amputasjoner distalt for ankelen)

Barneortopediske inngrep

herunder operativ behandling av barnefrakturer/ epifysiolyse av caput femoris

10        (fjerning av osteosyntesemateriale teller ikke)

 

Håndoperasjoner, elektive (inkludert seneskader)

 

20        (utføre selvstendig)

 

Håndoperasjoner, akutte (inkludert seneskader)

10        (utføre selvstendig)

 


 

Vedlegg 2 av 2

Spesialkompetanse innen valgt fagområde

Spesialisten skal kunne inngrepene på et slikt nivå at han/hun kan lære opp andre i inngrepet.

Fagområde

Spesialkompetanse

Traumatologi

 

 • alle inngrep under traumatologi i generelle mål
 • margnagling av lange rørknokler(Tibia/Femur/Humerus)
 • pseudartroser
 • osteosyntese av proksimale humerusfrakturer
 • osteosyntese av distale femurfraktuer, inkludert intrartikulære fraktuer
 • osteosyntese av proksimale tibiafrakturer, inkludert intraartikulære fraktuer
 • osteosyntese av distale intraartiklære tibia fraktuer (Pilon fraktuer)

Kneprotesekirurgi

 • primære kneproteser

Hofteprotesekirurgi

 • primære hofteproteser

Artroskopisk knekirurgi

 • menisksutur med minimum to ulike teknikker
 • rekonstruksjon av MPFL
 • primære ACL-rekonstruksjon
 • fiksasjon av osteokondrale frakturer

Artroskopisk skulderkirurgi

 • sutur av supraspinatussene
 • fremre skulderstabilisering

Kreftortopedi

Hvis legen velger å opparbeide spesialkompetanse ved kreftortopedisk senter bør legen få innsikt i kirurgiske metoder som benyttes inne kreftortopedi - både reseksjonsmetoder og ulike rekonstruksjoner.

Fot- og ankelkirurgi

 • fremre og bakre ankelskopi
 • artrodeser i ankel og subtalarledd
 • ved akutte skader i Lisfranc leddrekke må en beherske diagnostikk av instabilitet og kunne gjennomføre artrodeser og fiksasjon
 • i behandlingen av hallux valgus kunne gjennomføre distale osteotomier, artrodese og Lapidus prosedyre, samt vite når det kan gjøres Stainsby prosedyre og kunne gjennomføre denne
 • non-operativ og operativ behandling av hallux rigidus med leddbevarende kirurgi og artrodese med stabil fiksasjon
 • rekonstruksjon ved akutt og kronisk achillesseneruptur

Håndkirurgi

 • bøyeseneskader
 • sutur av digitalnerver
 • transposisjon av indicis proprius ved EPL ruptur
 • behandling av pseudartose i scafoid
 • behandling an høytrykksinjeksjoner
 • behandling av frakturer som krever plateosteosyntese, disloserte intra-artikulære frakturer, ustabile falangfrakturer
 • fjerning av os trapezium ved cmc-1 artrose

Revmakirurgi

 • tenosynovektomier
 • åpne synovektomier ledd
 • skopisk synovektomi ledd (skulder, albue, kne, håndledd, ankel)
 • artrodeser hånd (håndledd, PIP, DIP)
 • silikonprotese MCP-ledd
 • transposisjon ekstensorsene hånd
 • sentralisering ekstensorsene hånd
 • artrodeser ankel/bakfot (trippel, ankel, subtalar)
 • artrodese/silikonprotese MTP1
 • forfotsplastikker (f eks Stainsby/Tillmann/Klayton)
 • eksisjon av noduli/bursitter
 • protesekirurgi i store ledd hos revmatikere

Barneortopedi

 

 • stille indikasjon og gjennomføre behandling for medfødte fotdeformiteter inkludert å beherske Ponsettigips
 • stille indikasjon og gjennomføre behandlingen ved hoftedysplasi inkludert hoftegips
 • osteotomier

Ryggkirurgi

 • prolaps
 • dekompresjon
 • ett nivås fiksasjon