Vedtekter for Npf

Stiftet 12. september 1907. Sist endret på årsmøtet 11. mars 2015.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk psykiatrisk forening, og initialene Npf kan benyttes. Det engelske navnet er Norwegian Psychiatric Association.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening (Dnlf)
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Dnlf etter Dnlfs lover § 1-3, og relevante deler av Dnlfs lover regulerer foreningen. Legeforeningens lover har forrang foran disse vedtektene, som fungerer som utfyllende bestemmelser.

§ 3 Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover er foreningens formål:
- å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig,
- å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer,
- å bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som etter Dnlfs lover er tilmeldt foreningen. Som assosiert medlem kan også andre medlemmer av Dnlf tilmeldes etter eget ønske. Assosierte medlemmer betaler samme medlemsavgift som andre medlemmer. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet, og er ikke valgbare til styreverv. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, utmeldes automatisk fra foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer
Leger og forskere kan etter forslag fra styret opptas som æresmedlemmer av årsmøtet med alminnelig flertall.

§ 6 Foreningens organer
 
Foreningens organer er:
a)  Årsmøtet
b)  Styret
c)  Valgkomité
d)  Underforening for leger i spesialisering
e)  Andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Hvert år, vanligvis i forbindelse med Psykiatriveka, men senest innen utgangen av mars, holder foreningen årsmøte.
Styret fastlegger programmet og sender medlemmene innkalling minst tre måneder i forkant med påminnelse om frist for å sende inn saker som ønskes behandlet.
Saker medlemmene ønsker behandles, må være sendt styret minst seks uker før årsmøtet.
Styret sender saksliste minst tre uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
a) Styrets beretning
b) Revidert regnskap
c) Styrets budsjettforslag
d) Kontingent
e) Valg av styre
f) Valg av representant og vararepresentant(er) til landsstyret
g) Valg av revisor
h) Valg av valgkomité
i) Valg til andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet
j) Eventuelt saker meldt styret i henhold til fristen ovenfor, herunder også eventuelle forslag om vedtektsendringer.
Saker som ikke er oppført på sakslisten kan ikke behandles.
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt(e) dirigent(er).
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i Dnlfs lover eller foreningens vedtekter, ved stemmelikhet teller foreningens leders stemme dobbelt.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøte gis anvendelse så langt denne passer.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som står på sakslisten.
Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer.

§ 9 Styret
Styret består av leder og åtte styremedlemmer, som velges på årsmøtet med funksjonstid på to år, slik at det ved hvert årsmøte er fire styreplasser på valg (hvert annet år også leder). Gjenvalg kan finne sted. Om det skjer frafall i løpet av funksjonsperioden, velger kommende årsmøte medlem som fullfører den opprinnelige funksjonstiden frem til neste ordinære valg. Votering skjer skriftlig når det foreligger mer enn én kandidat til det aktuelle vervet. Benkeforslag er tillatt, men det forutsettes at den som nomineres er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg. En av styreplassene besittes av leder for LIS-underforeningen, valg av LIS på underforeningens årsmøte.

Styret konstituerer seg selv med nestleder, økonomiansvarlig og fordeler evt. andre oppgaver. Leder bestemmer når styremøtene holdes, styret innkalles også når minst to styremedlemmer krever det. Til gyldig styremøte kreves nærvær av minst fire styremedlemmer. Ved stemmelikhet i styret teller leders stemme dobbelt.

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de løpende og mer kurante saker med bindende virkning. Styret kan foreligge hvilken som helst sak for årsmøtet gitt at saken står på sakslisten jf § 7. Større saker og saker av prinsipiell art foreligges årsmøtet. Det føres protokoll fra styrets møter.

§ 10 Utvalg

Årsmøtet kan nedsette særskilte utvalg til å arbeide med saker av mer permanent natur.
Hvert utvalg kan ha fra fire til seks medlemmer totalt, som velges på årsmøtet for fire år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert annet år. Ved førtidig uttreden suppleres utvalget ved kommende årsmøte frem til neste ordinære valg. Utvalgene konstituerer seg selv. Minst en av utvalgets medlemmer skal ved tidspunkt for valg være LIS, om ikke utvalget er irrelevant for LIS, og velges av LIS-underforeningens årsmøte.
Styret kan utforme mandat til utvalgene.
Til utvalg kan alle Dnlfs medlemmer velges, men minst halvparten må være medlem i Npf. Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for at foreningens styre kan nedsette utvalg og komiteer til å behandle spesielle saker.
Dersom utvalgene ikke skjøtter sin(e) oppgave(r) i tråd med mandat og/eller oppsatt plan, kan styret be om redegjørelse og tiltaksplan. Dersom tilfredsstillende redegjørelse og tiltaksplan ikke blir gitt innen frist, har styret myndighet til å avsette hele eller deler av utvalget. Styret kan om de finner det nødvendig konstituere nye medlemmer i utvalget frem til neste ordinære årsmøte. Styret kan utnevne et av sine medlemmer som representant til utvalgene.

§ 11 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av valgkomiteens leder valg på årsmøtet for to år av gangen, ett medlem oppnevnt av styret og en LIS-representant valgt på LIS-underforeningens årsmøte for to år av gangen. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet kandidater til medlemmer av styret og til faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet. Unntatt fra dette er LIS-representanter, som innstilles av og velges av underforening for leger i spesialisering.