Enbrel inj.

Norsk revmatologisk foreningVirkestoff: etanercept

PASIENTINFORMASJON


Bruk
Enbrel (etanercept) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.
 
Virkning/egenskaper  
Enbrel tilhører klassen "biologiske" legemidler. Enbrel hemmer proteinet TNF-alfa, og motvirker betennelses- og immunprosessene.
Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Ved leddgikt blir leddplagene mindre og leddødeleggelsen kan bremses ned. Enbrel kan også ha god effekt ved Bekhterevs sykdom. Ved psoriasisleddgikt bedres også hudutslettet.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av noen dager til uker.

Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Enbrel med andre legemidler mot revmatisk sykdom. 

Dosering
Enbrel settes som en injeksjon i underhuden (subkutant). Vanlig dose av Enbrel hos voksne er 50 mg per uke, fordelt på 1-2 doser: Enten settes 50 mg én dag per uke, eller 25 mg to dager i uken: velg da to faste ukedager med tre-fire dagers mellomrom. Enbrel fins i ulike former: som pulver til injeksjon, som ferdigfylt sprøyte og som ferdigfylt penn. Legen avgjør hvilken type Enbrel du skal bruke, samt den dosering du skal bruke. Se mer informasjon og praktisk håndtering under "Gode råd”.

 Uønskede virkninger som kan oppstå
- Irritasjon på injeksjonsstedet spesielt i starten av behandlingen kan ses, men er sjelden så plagsomt at behandlingen må stoppes.
- Hodepine, kløe, utslett og elveblest er sett. Dersom du får utslett/kløe, må du stoppe behandlingen og kontakte lege.
- Luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers. Det samme gjelder urinveisinfeksjoner.
Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating).
- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.
- Enbrel er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke klarlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med Enbrel kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer. 

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer: Ved infeksjon: Unngå å bruke Enbrel dersom du får en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du må ha pause fra Enbrel. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Enbrel. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B.
Ved hjertesvikt: Enbrel skal brukes med forsiktighet dersom du har hjertesvikt.
Ved kreftsykdommer: Enbrel skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom og bare etter nøye vurdering dersom du tidligere har hatt en kreftsykdom.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Enbrel, både før og etter operasjonen.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke levende-basert og kan brukes.
Graviditet/amming: En vet ennå ikke om Enbrel eller andre TNF-alfa hemmere er trygge å bruke under svangerskap av hensyn til fosteret. Spesielt gjelder dette siste trimester hvor passasjen av medikamentet fra mor til barn øker for de fleste av TNF-alfa hemmerne. Dersom du blir gravid mens du bruker Enbrel, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid. I henhold til Metodebok i revmatiske sykdommer og svangerskap fra St. Olavs Hospital kan Enbrel brukes fram til inntrådt graviditet når det foreligger høy sykdomsaktivitet og annen behandling ikke er tilstrekkelig. Behandlende revmatolog må vurdere en eventuell fortsatt indikasjon for behandling i svangerskapet hos hver enkelt pasient avhengig av sykdomsaktivitet.

Det foreligger så langt ikke data som tyder på at Enbrel påvirker sædcellene negativt. Menn som planlegger å bli fedre, kan fortsette behandlingen med Enbrel.

Det foreligger ikke dokumentasjon på at amming skader barnet ved bruk av Enbrel. Knapt målbare mengder av medikamentet går over i morsmelk. Spørsmålet om amming bør likevel tas opp med behandlende revmatolog og vurderes i sammenheng med den totale bruk av medikamenter.

Gode råd
1. Praktisk håndtering - gjelder både ferdigfylt sprøyte, penn og pulver til injeksjon:
Enbrel SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 °C), men må ikke fryses. Se også pakningsvedlegget angående oppbevaring i romtemperatur.
 
2. Pulver og væske til injeksjon Følg anvisningene og figurene i pakningsvedlegget ved tilberedning.
Pulver og væske skal blandes rett før injeksjonen skal settes. Husk å tilsette væsken langsomt til hetteglasset med tørrstoff. Da unngår du "skum". Ferdig utblandet sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i maksimum 6 timer. Følg punkt 5 videre.

3. Ferdigfylt sprøyte Før injeksjon bør Enbrel-sprøyten få oppnå romtemperatur (omtrent 15 til 30 minutter). Kanylehetten skal ikke fjernes mens sprøyten når romtemperatur. Oppløsningen skal være klar og fargeløs eller svakt gul og uten synlige partikler. Følg punkt 5 videre.

 4. Ferdigfylt penn Før injeksjon bør Enbrel-pennen få oppnå romtemperatur (omtrent 15 til 30 minutter). Oppløsningen kan ses gjennom "inspeksjonsvinduet" på pennen, og skal være klar og fargeløs eller svakt gul og uten synlige partikler. Følg punkt 5 videre
 
5. Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg injeksjonssted: mage, lår eller bakre del av overarmen. Bruk forskjellig injeksjonssted for hver dosering. Vask injeksjonsstedet godt med injeksjonstørket som er vedlagt.
Brukt sprøyte kastes i egnet beholder. Når beholderen er full, forsegles den og kastes i husholdningsavfallet.
Følg anvisningene og figurene i pakningsvedlegget ved alle typer injeksjoner.
 
6. Tiltak ved forglemmelse av dose: Ved dosering 1 gang per uke: Dersom en dose glemmes, bør injeksjonen settes så snart som mulig (innen 2-3 døgn). Ved mer enn 3 dagers forsinkelse bør man i stedet vente til neste vanlige doseringstidspunkt.
Ved dosering 2 ganger per uke: Dersom en dose glemmes, bør injeksjonen settes så snart som mulig (innen 1-2 døgn). Ved mer enn 2 dagers forsinkelse bør man i stedet vente til neste vanlige doseringstidspunkt.
 
Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen. 

Oppbevar de ferdigfylte sprøytene og pennene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Kontroller:

Følg opp de avtalte blodprøvekontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.  


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank JørgensenDato: 20.09.2006

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil Fornyet godkjenning: 30.10.2013, av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm

Mer om emnene