Utlysning av midler til forskning

Utlysning av midler til klinisk forskning vedrørende leukemi og stamcelletransplantasjon  

Øyvind Mølbach Petersens fond utlyser midler til klinisk hematologisk forskning innenfor fagfeltet allogen stamcelletransplantasjon ved leukemier. Det kan søkes om midler til pasientnær forskning, og søknader til prosjekter som omfatter begge områder vil bli prioritert. Støtten kan gjelde driftsmidler, innkjøp av utstyr (eventuelt som delfinansiering) eller tidsbegrenset dekning av lønn til prosjektmedarbeider. Det vil bli utdelt totalt NOK 850 000.- til ett eller flere prosjekter; prosjektoppstart må være senest 01.01.2019 og utbetaling vil skje senest 01.01.2019.

Krav til søknaden

Søknaden må være oversiktlig og presis.

Problemstilling, kreftrelevans, metoder og fremdriftsplan skal gå klart frem av søknaden.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske.

Søknaden skal bestå av følgende dokumenter:

  • Søknadsskjema med aktuelle formelle opplysninger

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 4 sider inkludert referanser

  • CV (maksimalt 4 sider) og i tillegg publikasjonsliste for de siste 5 år

  • Bekreftelse fra eventuelle samarbeidspartnere

  • Begrunnelse/budsjett for bruken av midlene

NB! Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.


Søknadsfrist

Komplett søknad sendes per e-post i en samlet pdf-fil innen 01.05.2018 til

forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no


Kontaktperson

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med lars.kleboe@kreftforeningen.no, tlf.41806509.