Søkeresultat: Helserett

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Prop. 100 L (2012-2013) - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.

Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité 16. april 2013.  

Til stede fra Legeforeningen: Hege Gjessing (president) og Trond Egil Hansen (visepresident).

Meld. St. 15 (2012-2013) - Vold i nære relasjoner

Høring i Stortingets justiskomite.

Fra Legeforeningen møter: Trond Egil Hansen, visepresident, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Ellen Annexstad, styremedlem Norsk barnelegeforening

Prop. 91 L (2012-2013) - Endringer i psykisk helsevernloven

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Norsk overlegeforening, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Bjørn Østberg, leder Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri

3 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Helserett