Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Notat fra Legeforeningen 05.12. 2013– Dokument 8: 2 S(2013-2014)

Reservasjon mot henvisning til abort og  reservasjon mot assistert befruktning og prevensjon

Prop. 100 L (2012-2013) - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.

Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité 16. april 2013.  

Til stede fra Legeforeningen: Hege Gjessing (president) og Trond Egil Hansen (visepresident).

Prop. 91 L (2012-2013) - Endringer i psykisk helsevernloven

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Norsk overlegeforening, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Bjørn Østberg, leder Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri

Notat - Meld. St. 10 (2012-2013) God Kvalitet – trygge tjenester

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Trond Egil Hansen, visepresident, Jon Helle, leder Overlegeforeningen

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Pasientrettigheter