Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 9. januar – Representantforslag 3 S (2013-2014): Dokument 8:3 S ( 2013-2014)

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, visepresident, Guri Spilhaug, leder Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin.

Notat – høring i stortingets helse- og omsorgskomite 07.11.2013

Statsbudsjettet 2014
Deltakere: Hege Gjessing, Johan Torgersen og Christian Grimsgaard

Prop. 100 L (2012-2013) - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.

Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité 16. april 2013.  

Til stede fra Legeforeningen: Hege Gjessing (president) og Trond Egil Hansen (visepresident).

Meld. St. 15 (2012-2013) - Vold i nære relasjoner

Høring i Stortingets justiskomite.

Fra Legeforeningen møter: Trond Egil Hansen, visepresident, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Ellen Annexstad, styremedlem Norsk barnelegeforening

Prop. 91 L (2012-2013) - Endringer i psykisk helsevernloven

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fra Legeforeningen møter: Jon Helle, sentralstyremedlem og leder av Norsk overlegeforening, Kari Gjelstad, leder Norsk psykiatrisk forening, Bjørn Østberg, leder Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri

Notat - Meld. St. 10 (2012-2013) God Kvalitet – trygge tjenester

Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Trond Egil Hansen, visepresident, Jon Helle, leder Overlegeforeningen

6 sider. Side 1 av 1