Høringer

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

737 sider. Side 1 av 37

Rekkefølge:

Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Høring - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på en rekke folkehelselover.

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år. Kunnskapsministeren ber nå om innspill til revisjon av langtidsplanen.

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Høring - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fremmer Helsedirektoratet nå et forslag til forenkling av innrapporteringen til meldeordningene gjennom et felles elektronisk meldesystem.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Helsedirektoratet har sendt på høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk hodepineselskap

Norsk hodepineselskap søkte 5. februar 2017 om godkjenning som spesialforening.

Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).

Som medlemsland i WHO har Norge mottatt invitasjon til å gi innspill til ICD-11 (den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer).

Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

Etter forslag fra Ylf vedtok Sentralstyret på sitt møte 16. februar 2017 å sende på høring forslag til en ordning der Akademikernes leder Kari Sollien møter som fast observatør i Legeforeningens sentralstyre for valgperioden 2017 til 2019.

Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene

En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og sammensetning.

Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår som åpner for fremskyndet sluttevaluering.

737 sider. Side 1 av 37

search