Høringer

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

706 sider. Side 1 av 36

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7

Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på en kort høring. Tiltakene her angår alle leger som bruker EPJ eller elektronisk kommunikasjon om pasienter.

Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

Sentralstyret ønsker forslag til kandidater til Rådet for legeetikk.

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017.

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på høring.

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve kravet om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av utgifter.

Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet.

Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og forslag til aktuelle saker.

Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"

Kunnskapsdepartementet har sendt utredning om en endring av finansiering av forskning på høring.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose.

Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata ("Helsedatautvalget")

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019

Sentralstyret vedtok i møte 11.10.2016 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2019.

Høring – Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften.

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring.

706 sider. Side 1 av 36

search