Høringer

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

724 sider. Side 1 av 37

Rekkefølge:

Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

Etter forslag fra Ylf vedtok Sentralstyret på sitt møte 16. februar 2017 å sende på høring forslag til en ordning der Akademikernes leder Kari Sollien møter som fast observatør i Legeforeningens sentralstyre for valgperioden 2017 til 2019.

Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene

En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og sammensetning.

Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår som åpner for fremskyndet sluttevaluering.

Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på forslag om å redusere antall abortnemder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019

På landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2017-2019 vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 16. februar 2017, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.

Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Legeforeningen ønsker innspill på nytt forslag om å opprette Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx).

Høring - Refusjon mellom kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på høring.

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Helsedirektoratet har sendt ut på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet har sendt ut på høring Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

Sentralstyret ønsker forslag til representanter til SOP-styret

Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7

Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på en kort høring. Tiltakene her angår alle leger som bruker EPJ eller elektronisk kommunikasjon om pasienter.

Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

Sentralstyret ønsker forslag til kandidater til Rådet for legeetikk.

724 sider. Side 1 av 37

search