Søkeresultat: Fastlege

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

36 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet har sendt ut på høring Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve kravet om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av utgifter.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose.

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus.

Høring - Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Veilederen beskriver barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og samarbeide om et koordinert tilbud.

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny papirversjon av helsekort for gravide.

Høring – Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Høringen omhandler revidert forskrift for Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Forskriften trådte i kraft 01.01.15. Forskriften var på høring i Legeforeningen vinteren 2014.

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler).

Høring - Helsekrav til førerett

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet og Statens veivesen om høring i forbindelse med nye helsekrav i førerkortforskriften.

Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Legeforeningen har mottatt høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Høring - Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Høring - Akuttutvalgets delrapport

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet Akuttutvalgets delrapport om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus på høring. Rapporten inneholder en samlet beskrivelse av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus med særlig vekt på legevakt

Intern høring - Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt

Foreningsleddene inviteres med dette til å komme med tilbakemeldinger på Legeforeningens utkast til statusrapport om legevakt.

Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- omsorgsdepartementet foreslår at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år, utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år.

36 sider. Side 1 av 2