Søkeresultat: IKT

search

Vis

Periode

  • År: Måned:

42 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7

Direktoratet for e-helse har sendt Strategi- og handlingsplan for e-helse 2017-2020 på en kort høring. Tiltakene her angår alle leger som bruker EPJ eller elektronisk kommunikasjon om pasienter.

Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata ("Helsedatautvalget")

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Høring - Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk.

Høring - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Direktoratet for e-helse har sendt høring om å etablere en selvdeklareringsordning for mobile helseapper

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene.

Høring - IHE XDS profil for metadata

Legeforeningen har mottatt høring fra Direktoratet for e-helse om IHE XDS profil for metadata.

Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Direktoratet for e-helse om opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene.

Høring - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling.

Høring - Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rapport om styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren.

Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Ny frist: Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Høring - EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting.

Høring - EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk.

Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP).

Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal»

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal».

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny papirversjon av helsekort for gravide.

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasient­journaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter.

Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO).

42 sider. Side 1 av 3