Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår som åpner for fremskyndet sluttevaluering.

Bestemmelsene i forskriften medfører i dag at personer ansatt på ordningen må vente til åremålsperioden er gjennomført før de kan få en sluttevaluering, som igjen avgjør om de oppfyller avtalekravene som er fastsatt for å få fast ansettelse.

Departementet har fått henvendelse om at dette er problematisk dersom den ansatte får tilbud om fast ansettelse i tilsvarende stilling ved en annen institusjon lenge før åremålsperioden er gjennomført. Det vil da være mindre attraktivt å bli værende i åremålsstillingen ved "innstegsinstitusjonen" i flere år før det gjennomføres en sluttevaluering som avgjør om vedkommende er kvalifisert for fast ansettelse.

Departementet foreslår derfor at forskriften endres, og at det åpnes for at en institusjon kan bestemme at kandidater på innstegsordningen skal kunne be om en forsert sluttevaluering.

Bente A. Kvamme
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

  • Forskningsutvalget Legeforeningen
  • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Mer om emnene