Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Departementet mener at sykehusgodkjenningsordningen i dag ikke bidrar i særlig grad til forsvarlighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det trekkes frem at det i dagens ordning gis godkjenning på grunnlag av forholdene på søknadstidspunktet. Etter godkjenningstidspunktet kreves det ikke ny godkjenning med mindre det skjer vesentlige endringer i helseinstitusjonen eller tjenestetilbudet. Departementet viser også til at det har skjedd en betydelig utvikling siden godkjenningsordningen ble opprettet. Enkelte avanserte spesialisthelsetjenester som tidligere forutsatte innleggelse og som bare ble utført ved sykehus kan nå utføres uten at pasienten blir innlagt. Disse helsetjenestene ytes av avtalespesialister og andre virksomheter som ikke er underlagt noe krav om sykehusgodkjenning, dermed vil det ifølge departementet ikke lenger være formålstjenlig med en egen godkjenningsordning avhengig av om pasientene er innlagt over natten eller ikke.

Departementet mener andre tiltak og virkemidler er mer egnede til å bidra til kontinuerlig kvalitetsarbeid, men at spesialisthelsetjenesteloven også i fremtiden bør inneholde en hjemmel som sikrer at departementet av hensyn til kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller beredskap i forskrift kan stille krav om offentlig godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at departementets adgang til i forskrift å stille krav om godkjenning utvides slik at den omfatter alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten, ikke bare helseinstitusjoner.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Siri Næsheim
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for palliativ medisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for trombose og hemostase
 • Styret Norsk trygdemedisinsk for
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene