Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet.

For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse, er det foreslått at pasienter som har samtykkekompetanse får rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet. Endringene medfører at det nå er et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Vilkåret gjelder både ved tvungen observasjon, etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. Det gjøres unntak fra vilkåret om at pasienten må være uten samtykkekompetanse i de tilfeller der pasienten er til nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke skal vurderes av faglig ansvarlig etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Avgjørelse om hvorvidt en pasient er samtykkekompetent skal også tas etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Dersom helsepersonell er uenige skal det søkes råd hos ytterligere helsepersonell før det treffes en endelig avgjørelse/vedtak. Råd fra annet kvalifisert helsepersonell skal journalføres og ved vedtak skal det forfattes en skriftlig begrunnelse. Avgjørelsen skal, om mulig, straks skal legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Se også høringsbrevet fra Legeforeningen.

Helga Bysting
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Rådet for legeetikk Legeforeningen
 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene