Høring - NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Barnevernslovutvalget ble opprettet i 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer og kommer med forslag til en ny barnevernslov. Utvalget har også forslag som omhandler barneverntjenestens ansvarsområde. Utvalget foreslår blant annet at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av meldinger om bekymring for barn. Det foreslås lovfestet at kommunen har ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov (kapittel 8).

I dette kapittelet foreslår utvalget:

  • En utredning av en «Barnevernhelsereform»
  • Å klargjøre ansvarsforholdene slik at det fremgår tydeligere at begge sektorene har ansvar ved sammensatte behov, ved at regionale helseforetak pålegges å utpeke institusjoner for omsorg og behandling ved behov for døgnopphold innen psykisk helsevern
  • Et mer forpliktende samarbeid mellom sektorene, ved å innføre lovpålagte samarbeidsavtaler med krav til innhold, herunder prosedyrer ved sektorovergripende plasseringer og tvisteløsningsordning 

Se også Legeforeningens høringsbrev.

Helga Bysting
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

  • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
  • Styret Norsk barnelegeforening
  • Styret Norsk foren for allmennmedisin
  • Styret Norsk psykiatrisk forening
  • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening

Mer om emnene