Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp-utgave 4

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et beslutningsstøtteverktøy som er i bruk ved alle akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og mange legevaktsentraler (LV) i Norge.

Inntil 2013 var Legeforeningen ansvarlig for det faglige innholdet i NIMN, som ble utgitt av Laerdal Foundation. Helsedirektoratet har nå overtatt rettighetene til NIMN etter avtale med Laerdal Foundation.Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en faglig revisjon av NIMN. NAKOS opplyser at de har innhentet innspill og forslag fra et stort antall medarbeidere i spesialist- og primærhelsetjenesten, og at det innsamlede materialet er blitt bearbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra regionalt AMK-forum og NAKOS.

NIMN er inndelt i 40 kapitler ("oppslag") som omhandler utvalgte akuttmedisinske situasjoner, der AMK-operatøren får veiledning i hvordan de forskjellige situasjonene bør håndteres (spørsmål til innringer, hastegrad, akuttmedisinsk respons, råd til innringer, m.m.).

Sekretariatet har valgt å sende denne høringen ut til et stort antall organisasjonsledd, ettersom vi vanskelig kan bedømme hvilke fagområder som dette ikke er relevant for. Organisasjonsledd vurderer selv om høringen er relevant for den enkelte.

NAKOS har laget en presentasjon som omtaler viktige endringer i NIMN i forhold til tidligere versjoner. Se vedlegg.

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høring-Norsk indeks for medisinsk nødhjelp - utgave 4

Audun Fredriksen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for reumakirurgi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for thoraxradiologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk selskap for trombose og hemostase
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening

Mer om emnene