Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve kravet om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av utgifter.

Formålet er ifølge HOD å gjøre tjenesten mer tilgjengelig for brukerne. Tiltaket er en oppfølging av Primærhelsemeldingen.

Det er i dag primært fastlegene som henviser til fysioterapi. Fysioterapeuten har i dag et selvstendig ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter. For mange pasienter medfører dagens ordning et legebesøk som ikke gir merverdi for oppfølging eller behandling. Konsultasjonen innebærer ekstra kostnad for både pasienten og folketrygden i form av egenandeler og refusjoner. I tillegg tar det lengre tid før oppstart av behandling hos fysioterapeut. Ved innføring av tiltaket vil fastlegen ifølge departementet kunne spare verdifull tid til andre oppgaver og oppfølging av pasienter.

Departementet arbeider også med en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav. De to tiltakene skal implementeres samtidig.

Sekretariatet ber særlig om tilbakemelding på hvordan dette vil ha innvirkning på samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter, og evt. hvilke andre tiltak som må på plass for å sikre at dette blir bedre ivaretatt.

Sverre Vigeland Lerum
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene