Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Rapporten er utarbeidet av et partssammensatt utvalg, som har hatt i mandat å vurdere spørsmål knyttet til aldersgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet.

Rapportens hovedinnhold: Arbeidsmiljøloven gir i dag adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015, og Legeforeningen støttet denne endringen. Mandatet til utvalget har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Et sammendrag av rapporten finnes i kapittel 1.3 (s. 17). Utvalget har innhentet kunnskap og fakta på området og sett på erfaringer fra andre land. Det har også drøftet virkninger for fleksibiliteten i arbeidsmarkedet av en ytterligere økning av aldersgrensen til 75 år. Utvalget legger ikke frem konkrete forslag til endringer i regelverket, vekten i rapporten har vært å gi et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering.

Utvalget er samstemt i at det er en viktig målsetning at flere eldre fortsetter lenger i arbeid, og at man bør vurdere ulike virkemidler for å få til dette. Det er ulike syn i utvalget på spørsmålet om 72-årsgrensen bør heves ytterligere. Et flertall i utvalget utelukker ikke at det på lang sikt kan bli aktuelt å vurdere videre heving, men at dette ikke er veien å gå nå. Flertallet mener en heving eller fjerning vil kunne få negative konsekvenser både for arbeidsgiverne og for seniorene selv, og at det må antas å gi marginale effekter på arbeidsdeltakelsen. Et mindretall støtter synspunktet i mandatet om at det bør vurderes å ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Legeforeningen ber særlig om innspill om hvorvidt aldersgrensene for når det er adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder bør heves eller fjernes. Videre bes det om tilbakemeldinger om retten til en ekstra ferieuke for eldre arbeidstakere. I dag gir ferieloven rett til en ekstra ferieuke etter fylte 60 år. Et spørsmål er om denne rettigheten bør opprettholdes, fjernes eller om grensen for når retten inntrer bør endres, for eksempel slik at den først gjelder fra fylte 65 år.

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høringsuttalelse – Rapport om Seniorer og arbeidslivet

Jan Eikeland
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Eldre lægers forening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening
 • Styret Yngre legers forening