Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på høring.

Det vises til tidligere internhøring vinteren 2016, mens Kvinnsland-utvalgets arbeid pågikk. Legeforeningen mottok da 18 høringssvar, se lenke: https://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horinger/horing--invitasjon-til-a-gi-skriftlige-innspill-til-kvinnsland-utvalgets-arbeid/

Med utgangspunkt i foreningsleddenes synspunkter utarbeidet Legeforeningen et omfattende innspillnotat til utvalget 15. mars 2016. Notatet kan leses i sin helhet her: https://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horingsuttalelser/2016/legeforeningens-innspill-til-kvinnsland-utvalget/

1. Legeforeningens viktigste kommentarer til Kvinnsland-utvalget 15. mars 2016 var:

Behov for endringer i dagens styringsmodell. Legeforeningen mener en ny modell må bidra til at:

 • en eller annen form for regional forankring og samordning (enten regionale kontorer under eieravdeling i HOD eller foretak)
 • Helse Sør-Øst deles og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner,
 • antall styringslag reduseres (fjerne ett nivå),
 • dagens to styrenivåer reduseres til ett,
 • mer beslutningsmyndighet delegeres til sykehusene og at stedlig ledelse innføres,
 • finansieringsordningene for bygg blir mer hensiktsmessige enn den nåværende,
 • åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges. 

2.       Kvinnsland-utvalgets forslag

Det offentlige utvalget har nå levert sin rapport. Den kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/ 

Kort oppsummert gir Kvinnsland-utvalget ingen entydig tilrådning til hvordan staten bør innrette sitt eierskap fremover. I viktige spørsmål er utvalget delt. Flertallet ønsker å videreføre dagens 4 regionale helseforetak. Halvparten av utvalget ønsker å fjerne styrene på HF-nivå. Den andre halvdelen er bekymret for maktsentralisering ved en slik endring, og går i mot forslaget. Et mindretall ønsker å dele Helse Sør-Øst. 

En nærmere beskrivelse av Kvinnsland-utvalgets forslag er presentert i høringsbrevet fra Legeforeningen. I høringsbrevet stilles det også spørsmål som er ønskelig at foreningsleddene tar stilling til i denne høringsrunden.

 

Anders Vollen
Samfunnspolitisk avdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Forskningsutvalget Legeforeningen
 • IT-utvalget Legeforeningen
 • Likestillingsutvalget Legeforeningen
 • Menneskerettigheter klima global helse Legeforeningen
 • Rådet for legeetikk Legeforeningen
 • Regionsutvalg Midt-Norge Legeforeningen
 • Regionsutvalg Nord-Norge Legeforeningen
 • Regionsutvalg Sør-Øst Legeforeningen
 • Regionsutvalg Vest Legeforeningen
 • Spesialitetsrådet Legeforeningen
 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Eldre lægers forening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret for SOP Legeforeningen
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemning (psykisk utviklingshemning) og habilitering
 • Styret Medlemmer i utlandet
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk flymedisinsk forening
 • Styret Norsk foren for allergologi/immunpat
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for håndkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for intervensjonsradiolog
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for Maritim Medisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for palliativ medisin
 • Styret Norsk foren for pediatrisk radiologi
 • Styret Norsk foren for reumakirurgi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk forening for thoraxradiologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk idrettsmedisinsk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk medisinstudentforening
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nevroradiologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk selskap for trombose og hemostase
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk trygdemedisinsk for
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening
 • Styret Yngre legers forening
 • Turnusrådet Legeforeningen
 • Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Legeforeningen

Mer om emnene