Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold. Utvalget finner at det på flere områder er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i delingsøkonomien har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer, avklaringer fra myndighetene samt informasjon og veiledning.

Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant:

• Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien

• Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet

• Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer

• I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester

En samlet norsk arbeidstakerside rettet kritikk mot flertallet i delingsøkonomiutvalget for å ta på lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien. Les mer på Akademikernes nettsider: http://akademikerne.no/no/arbeids-_og_naringsliv/naringspolitikk/Behov+for+trepartssamarbeid+om+delingsøkonomien.b7C_wRjOXh.ips

Les mer på Finansdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2017-4-delingsokonomien---muligheter-og-utfordringer/id2537963/

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Espen Slettmyr
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

  • Styret Allmennlegeforeningen
  • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
  • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
  • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
  • Styret Norsk overlegeforening
  • Styret Prakt spesialisters landsforening
  • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene