Søkeresultat: Arbeidsrett

search

Periode

  • År: Måned:

64 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Høring - Arbeidstidsutvalget – NOU 2016:1

Høring - forslag til felles likestilings - og diskrimineringslov

Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - vedrørende forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

Høring - Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon

Høring - Reservasjonsmulighet for fastleger

Høring - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

Høring – Forslag til endringer i Helseforetaksloven, Legeforeningens innspill

Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven, og spesialisthelsetjenesteloven

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven, og spesialisthelsetjenesteloven

Høring - NOU 2010:13 Arbeid for helse

Høring – Tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i universitets- og høyskolesektoren

Legeforeningens høringsuttalelse om arbeid og helse

Høring - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Høring - Om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom

Høring - Utkast til revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petorleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften)

Høring - Pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Høring – forslag til endring i forskrift til tjenestemannsloven

Høring – NOU 2010:6 – Pensjonslovene og folketrygdreformen

64 sider. Side 1 av 4