Søkeresultat: Etikk

search

Periode

  • År: Måned:

50 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Høring - forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høringsuttalelse - endringer i psykisk helsevernloven

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Veileder: Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Høring - NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høring - Forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høringssak: Revidering av veileder IS-1022 - Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger

Høring - Utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Høring - utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Høring - forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Høring - utkast til veileder om styring og handtering av avfall frå helsetenesta og dyrehelsetenesta

Høring: Forslag til forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten

Høringssak: Endringer i pasientrettighetsloven - Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Høring - Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft

Høring. Utkast til forskrift om tapping, behandling, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, samt registrering og behandling av helseopplysninger (blodforskriften)

Høring – Lovhjemling av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskning

50 sider. Side 1 av 3