Søkeresultat: Etikk

search

Periode

  • År: Måned:

50 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Høring - forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høringsuttalelse - endringer i psykisk helsevernloven

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Veileder: Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Høring - NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høring - Forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høringssak: Revidering av veileder IS-1022 - Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger

Høring - Utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Høring - utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Høring - utkast til veileder om styring og handtering av avfall frå helsetenesta og dyrehelsetenesta

Høring - forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Høring: Forslag til forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten

Høringssak: Endringer i pasientrettighetsloven - Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Høring. Utkast til forskrift om tapping, behandling, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, samt registrering og behandling av helseopplysninger (blodforskriften)

Høring - Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft

Høring – Lovhjemling av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskning

50 sider. Side 1 av 3