Søkeresultat: Etterutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring – Tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i universitets- og høyskolesektoren

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om utdanning og rekruttering

Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradstudier

Høringssvar - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett

Høring - Styrking av det geriatriske fagfeltet i legers turnustjeneste og spesialistutdanning

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Evaluering av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Høring av utkast til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

Høringsutkast til plan for videreutdanning i rehabilitering

Innspill - ny stortingsmelding om forskning

Høring. Ny lov om universiteter og høyskoler

Høring - plan for videreutdanning i helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer for helsesekretærer

Høring: Kliniske spesialister innen radiografi og stråleterapi

Utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning

Sammenslåing av NVH og NLH og evt. flytting av veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet til Ås

16 sider. Side 1 av 1