Søkeresultat: Fastlege

search

Periode

  • År: Måned:

74 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Tilleggshøring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattest

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Høring - rundskriv til forskrift om legemiddelhåndering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Høring – Akuttutvalgets delrapport

Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre

Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumssvirksomheten til havs

Høring - Reservasjonsmulighet for fastleger

Høring - ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip

Høring - Av nytt kodeverk for laboratorietjenestene

Høring - Revidert fastlegeforskrift

Høring - Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Høring - Om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

IInnspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Innspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Legeforeningen om samhandlingsreformen

Høring - Om avtalestruktur og minimumskriterier for tilknytning til Norsk helsenett SF

Høring - Forslag til forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Høring - Nasjonal kjernejournal

Høring – Ny lov om folkehelse

74 sider. Side 1 av 4