Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

119 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring - forslag til endringer i forskrifter til forlketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - revidering av forskrift 200112 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m.

Høring - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Invitasjon til høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Høring - Legeforeningens innspill til Folkehelsemeldingen

Høring - forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Høring - Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien

Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Høring - Forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Høring - Endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Høring - om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Høring – Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

119 sider. Side 1 av 6