Søkeresultat: Forskning

search

Periode

  • År: Måned:

50 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring – revisjon av forskningsetikkloven

Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgivelse av lik til bruk i undervisning og forskning

Invitasjon til høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

Høring – Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

Høring - Innspill til forskningsområde - Stort program - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Høring - Innspill Forskningsmelding 2013

Høring - Innspill på etablering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge

Høring – Tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i universitets- og høyskolesektoren

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om forskning og innovasjon

Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradstudier

Høring - Utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår

Høring - Utkast til endring av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - Forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Høring - Felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks - NVI

Høringssvar - Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger

Høringssvar - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett

Høring - Utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Høring – revisjon av Akademikernes forskningspolitiske dokument

50 sider. Side 1 av 3