Søkeresultat: Helserett

search

Periode

  • År: Måned:

299 sider. Side 1 av 15

Rekkefølge:

Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høring - Ny og revidert høringsuttalelse: nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høring - Demensplan 2020

Høringsuttalelse - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten

Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring - Legeforeningens svar på høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring – Akuttutvalgets delrapport

Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høring - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning av legemiddel på godkjenningsfritak - endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften

Høring - vedrørende forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

299 sider. Side 1 av 15