Søkeresultat: IKT

search

Periode

  • År: Måned:

97 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring – økt gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Høring - Referansekatalog over IKT-standarer i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar - EPJ Standard del 5 - arkivuttrekk (funksjonelle krav og teknisk standard)

Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP) (380828 1 P)

Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal»

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Høring - forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Høring - Norsk Helsenetts Strategi 2020

Høring – Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring - Evaluering - Norm for informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren

Høring - Invitasjon til å gi innspill til oppfølging av rapporten ”Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"

Høring - Legeforeningens innspill til spørsmålene fra Helse- og omsorgs-departementet (HOD) om St.meld. IKT/helse

Høring - Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Høring - endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Høring - Av nytt kodeverk for laboratorietjenestene

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikkens (KKT) forskningsstrategi

Høring - Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

97 sider. Side 1 av 5