Søkeresultat: Internasjonalt

search

Periode

  • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høring - Ny og revidert høringsuttalelse: nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Høring - om Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

Høring - Mulighetsstudien

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Høring ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser

Les vedlegger på høyre side her.

Høring - om NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Høring - Endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Legeforeningens høringsuttalelse om internasjonalt helsesamarbeid

Høring - om utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS land

Høringssak: Revidering av veileder IS-1022 - Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger

Høringssvar - forskriftsregulering av erstatningsansvar for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

Høringssvar - konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett

Høring - Forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft

 

32 sider. Side 1 av 2