Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

65 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring – legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak

Det ble skrevet en samlet høringsuttalelse til Helsedirektoratet for begge høringene. Det er det samme dokumentet som skal knyttes til høringen om akuttmottak (14/2965) og til høringen om spesialitetsstruktur (14/2886). 
 

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Invitasjon til høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

Høring - utkast til prosedyrer for rusmiddeltesting

Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Høring - til sluttrapporter om organisering av avtalespesialister i Helse Midt-Norge RHF

Høring - ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip

Høring – Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien

Høring - forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Høring - Til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Høring - Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

Høring - Om forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til noen andre endringer i helseregisterloven (intern kryptering) mv.

Legeforeningen om samhandlingsreformen

Høring - Pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker

Høring - Nasjonal kjernejournal

65 sider. Side 1 av 4