Søkeresultat: Legerollen

search

Periode

  • År: Måned:

48 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring – legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak

Det ble skrevet en samlet høringsuttalelse til Helsedirektoratet for begge høringene. Det er det samme dokumentet som skal knyttes til høringen om akuttmottak (14/2965) og til høringen om spesialitetsstruktur (14/2886). 
 

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Høring - vedrørende forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

Høring - Reservasjonsmulighet for fastleger

Høring - med forslag til ending i spesialisthelsetjenesten m.m. – oppnevning av kontaktperson

Høring - ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip

Høring - Forslag om forskriftsendring innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Last ned vedlegget på høyre side.

Høring - Invitasjon til å gi innspill til oppfølging av rapporten ”Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"

Høring - Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

IInnspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Innspill til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - Om endringer i lov om personell i Forsvaret (lov 2. juli 2004 nr. 59)

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Høring - Pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Høring – forslag til endring i forskrift til tjenestemannsloven

Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde)

Høring - Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarsels- bestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høring - NOU 2006:19 AKADEMISK FRIHET - Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

48 sider. Side 1 av 3