Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

192 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Høringsuttalelse - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høring - Farmakogenetiske undersøkelser

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Tilleggshøring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattest

Høring – NOU Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Høring - NOU 2015:11 – Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten

Høring - Demensplan 2020

Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høring - endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

Høringsuttalelse - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten

Invitasjon till høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

192 sider. Side 1 av 10