Søkeresultat: Satsingsområder

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Legeforeningens innspill til Kvinnsland-utvalget

Høring – Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus

Høring - Evaluering - Norm for informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren

Høring - Invitasjon til å gi innspill til oppfølging av rapporten ”Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"

Høring - Legeforeningens innspill til spørsmålene fra Helse- og omsorgs-departementet (HOD) om St.meld. IKT/helse

Legeforeningens høringsuttalelse om sykehusstruktur

Høring - Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene

Høring - lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede (Erikstein-rapporten)

Høring - NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene

Høring - Nasjonal helseplan (2007-2010)

Høring - lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter

Høring - ELIN-k-prosjektet

Høring - NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste (Wisløff-utvalget)

Høring – Tilsynsutvalgets utredning - NOU 2004:17 Statlig tilsyn med kommunesektoren (Aaslandsutvalget)

Høring - utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen

NOU 1998:18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene (Folkehelseutredningen) - høringsuttalelse

Fra legekunst til medisinsk teknologi. Hva gjør de helsepolitiske reformene med lege-pasientforholdet?

Notat til Verdikommisjonen fra Den norske lægeforening

18 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Satsingsområder