Søkeresultat: Spesialistutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

30 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring – legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak

Det ble skrevet en samlet høringsuttalelse til Helsedirektoratet for begge høringene. Det er det samme dokumentet som skal knyttes til høringen om akuttmottak (14/2965) og til høringen om spesialitetsstruktur (14/2886). 
 

Høring - Utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Høring - om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

Høring - til sluttrapporter om organisering av avtalespesialister i Helse Midt-Norge RHF

Legeforeningens høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten

Legeforeningens høringsuttalelse om utdanning og rekruttering

Høring – Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til nybyrjarstilling for leger – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar

Høring - Organisering av karkirurgi i Helse Sør-Øst. Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst

Høring - Forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler - politiattest

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring - NOU 2006:19 AKADEMISK FRIHET - Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Høring - Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Høring - Forslag om ny Bachelor i akuttmedisin - prehospitalt arbeid

Evaluering av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Høring av utkast til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

Høring - utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen

Høring på rapport fra arbeidsgruppe om revidert overføringsavtale

Innspill - ny stortingsmelding om forskning

Høringsutkast til plan for videreutdanning i rehabilitering

30 sider. Side 1 av 2