Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

98 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP) (380828 1 P)

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Høring - rundskriv til forskrift om legemiddelhåndering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Høring – Akuttutvalgets delrapport

Høring – Utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030

Høring – Idéfase OUS – Campus Oslo

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Høring - med forslag til ending i spesialisthelsetjenesten m.m. – oppnevning av kontaktperson

Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus

Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017

Høring - Invitasjon til å gi innspill til oppfølging av rapporten ”Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"

Høring - Av nytt kodeverk for laboratorietjenestene

Høring – Forslag til endringer i Helseforetaksloven, Legeforeningens innspill

Høring - Plan for strategisk utvikling 2009-2020

Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Høring - Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven, og spesialisthelsetjenesteloven

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven, og spesialisthelsetjenesteloven

98 sider. Side 1 av 5