Søkeresultat: Arbeidsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

40 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høringsuttalelse - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høring - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumssvirksomheten til havs

Høring - om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring - ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip

Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap

Høring - NOU 2010:13 Arbeid for helse

Legeforeningens høringsuttalelse om arbeid og helse

Høring - Om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom

Høring - Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Høring - Rapport om evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Høring - endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse – forskrift om hviletid for politiet

Høring - Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring – organisering og yrkessykdommer

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten

Høring - Forslag om ny midlertidig folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger) og forslag om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Høring - organisering av fremtidig yrkesskadeordning

40 sider. Side 1 av 2