Søkeresultat: Barne- og ungdomspsykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

76 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Høring- forslag til endring i salærforskriften

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - Mulighetsstudien

Høring - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Høring - utkast til prosedyrer for rusmiddeltesting

Høring – Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

Høring – Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høring - Endringer i alkohollovgivningen

Høring - AD/HD – nasjonal faglig retningslinje

Høringsuttalelse - endringer i psykisk helsevernloven

Høring - Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Utkast til rundskriv om CFS/ME

Høring – Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien

Høring – NOU 2012:5 – Bedre beskyttelse av barns utvikling

Høring - Veileder: Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Høring - Utkast til Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Høring - Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse

76 sider. Side 1 av 4