Søkeresultat: Fødselshjelp og kvinnesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

41 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier.

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen

Høring - Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien

Høring - Revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet - Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Høring - NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Høring – Nasjonal retningslinje for barselomsorgen – nytt liv og trygg barseltid for familien

Høring - retningslinjer for hjemmefødsel

Høring - Forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

Høring- utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

Et trygt fødetilbud - Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Høring - Utvikling av elektronisk helsekort for gravide

Høring - Utredning om hvordan allmennhetens tilgang til kunnskapsbasert informasjon i svangerskapet og ammeperioden kan bedres

Høring - Forslag til endringer i strukturen på abortnemndene

Høring - Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende

Høring - nytt helsekort til gravide

Høring – retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

Høring om etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd, forslag til endringer i abortforskriften og forslag til endringer i reseptregisterforskriften

41 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Fjern Fødselshjelp og kvinnesykdommer