Søkeresultat: Geriatri

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Høring - vedrørende forslag til enkelte endringer i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering

Høring - Innspill til forskningsområde - Stort program - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Høring - Styrking av det geriatriske fagfeltet i legers turnustjeneste og spesialistutdanning

Høring - Forslag til forskrift om register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS-registeret)

Høring - Forslag til "Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd"

Høringssak: Endringer i pasientrettighetsloven - Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Høring - Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Forslag til forskrift om register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk IPLOS-registeret. Høring

Høringsuttalelse. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

Høring. Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang m.v. overfor personer med demens.

Utkast til forskrifter for Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister - høring

Forslag til innføring av informasjonssystem for pleie- og omsorgs-tjenesten: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) i Kostra

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo Oslo, 25. oktober 2000

Sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og omsorgstjenester - høringsuttalelse

NOU 1999:2 Livshjelp, behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende - høring

18 sider. Side 1 av 1